دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 26، اسفند 1397 
اندازه گیری دز پرتوهای فوتونی و نوترون حرارتی سطح پستان دگرسو در پرتودرمانی سرطان پستان

صفحه 27-36

10.22052/7.1.27

بابک شکارچی؛ حامد باقری؛ اکبر علی اصغر زاده؛ احمد رمضانی مقدم آرانی؛ باقر فرهود


مطالعه دزیمتری پلاک‌های چشمی بتازا جهت درمان تومورهای چشمی

صفحه 37-44

10.22052/7.1.37

مجتبی ارجمند؛ فریبا قاسمی؛ پیمان رفیعی؛ حسین پوربیگی