دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 22، خرداد 1397 
بررسی دز رسیده به بافت‌ سالم ریه در پرتودرمانی تومورهای ریوی به دو روش پرتودرمانی گیتد و معمولی

صفحه 53-63

10.22052/6.2.53

سارا شاهزاده؛ سید محمود رضا آقامیری؛ سمیه غلامی؛ حجت اله ماهانی؛ منصوره نبوی