ارزیابی میزان پرتوزایی رادون-222 و رادیوم-226 در آب‌های معدنی وآشامیدنی شهرستان سرعین

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

2 سازمان انرژی اتمی

10.22052/7.1.11

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین و اندازه‌گیری میزان پرتوزایی رادون-222 و رادیوم-226 در آب‌های معدنی و آشامیدنی شهرستان سرعین می‌باشد. دستورالعمل مورد استفاده برای نمونه‌برداری و آنالیز پرتویی رادون-222 و رادیوم-226 به‌ترتیب، استاندارد ASTM:D 5072-09 و ISO 13165-1:2013 بوده است. اندازه‌گیری میزان غلظت رادون-222 و رادیوم-226 در نمونه‌های آب ‌معدنی و آشامیدنی به روش شمارش سوسوزن  مایع مایع انجام پذیرفت. نتایج اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که محدوده‌ پرتوزایی رادون-222 در نمونه‌های آب معدنی Bq/L 71/6-14/1 و برای نمونه‌های آب شرب در محدوده Bq/L 72/9-25/4 می‌باشد. همچنین میزان پرتوزایی رادیوم-226 در نمونه‌های آب‌ معدنی در محدوده‌ Bq/L 248/0-048/0 و در نمونه‌های آب‌ شرب در محدوده‌ Bq/L 078/0-044/0 تعیین گردید. درنتیجه میزان پرتوزایی رادون-222 و رادیوم-226 در همه نمونه‌های منابع آب آشامیدنی کمتر از حد مجاز می‌باشد. البته در برخی از چشمه­ ها که عده کمی از مردم به­ عنوان آب آشامیدنی استفاده می­ کنند، میزان پرتوزایی رادون-222 بالاتر از حد استاندارد مشاهده شد. با این نتایج، به نظر می­ رسد برای کنترل میزان آلودگی منابع آب شرب شهر سرعین به رادیونوکلیدهای رادون-222 و رادیوم-226 می­ توان با روش ارائه شده و با برنامه مدونی این منابع را مورد ارزیابی و نظارت قرار داد.

 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of radon-222 and radium-226 radioactivity concentration in the mineral and drinking water of Sareyn city

نویسندگان [English]

  • Shiva Jabbari 1
  • Bahram Salimi 2
  • Ali Bahrami Samani 2
  • Simindokht Shirvani Arani 2
چکیده [English]

The main objective of this research is measurement and assessment of the Radon-222 and Radium-226 radioactive levels in mineral water and drinking water in the Sareyn city. The guidelines used for Radon-222 and Radium-226 radiation sampling and analysis were ASTM D: 5072-09 and ISO 13165-1: 2013, respectively. The concentration of Radon-222 and radium-226 in mineral water and drinking water samples was measured by Liquid Scintillation Counter (LSC). The results of the measurements show that the Radon-222 radionuclide concentration in mineral water samples is 1.14-6.71 Bq/L and 4.25-9.72 Bq/L for drinking water samples. Furthermore, Radium-226 was determined in mineral water samples in the range of 0.048-0.248 Bq/L and in drinking water samples in the range of 0.044-0.078 Bq/L. Consequently, Radon-222 and Radium-226 radioactivity concentration in all samples of drinking water are below the permissible limit. However, Radon-222 radioactivity concentration is higher than the standard level in a number of springs that few people use as a source of drinking water. Nevertheless, in order to ensure more than the non-contamination of drinking water sources in Sareyn, radionuclides of Radon-222 and Radium-226 can be systematically evaluated and considered by the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radon-222
  • Radium-226
  • Liquid scintillation counting
  • Mineral and drinking water
  • Sareyn city
[2] Y. Fakhri, A.H. Mahvi, G. Langarizadeh, Y. Zandsalimi, L. Rasouli, M. Kargosha, M. Moradi, B. Moradi and M. Mirzaei. Effective Dose of Radon-222 Bottled Water in Different Age Groups Humans: Bandar Abbas City, Iran, Global Journal of Health Science. 8(2) (2016) 64–71. [7] Edition of the Drinking Water Standards and Health Advisories. EPA, 822-F-18-001, (2018). [8] Standard test method for radon in drinking water, ASTM D5072-09, (2016). [9] Water quality radium-226, part1: test method using liquid scintillation counting. ISO 13165-1, (2013). [14] A.A. Mowlavi and A. Binesh. Effective dose rate evaluation from radon in the air and water samples of Neyshabur turquoise mine, Sabzevar city,Iran. Elixir Pollution Journal. 52 (2012) 11488–11489. [16] A .Binesh, A.A. Mowlavi, S. Mohammadi and P. Parvaresh. Estimation of the effectine dose from radon ingestion and inhalation in drinking water sources of Mashhad, Iran. Iranian Journal of Radiation Research, 10(1) (2012) 37–41. [17] N. Alirezazadeh. Radon concentrations in public water supplies in Tehran and evaluation of radiation dose. Iranian Journal of Radiation Research, 3(2) (2005) 79–83. [19] U.Çevik, N. Damla, G. Karahan, N. Çelebi and I. Kobya. Natural radioactivity in tap waters of eastern Black Sea region of Turkey. Journal of radiation protection dosimetry, 118(1) (2006) 88–92. [20] J.D. Oliveira, B. Mazzilli, M.H. Sampa and B. Silva. Seasonal variations of 226Ra and 222Rn in mineral spring waters of Aguas de Prata, Brazil. Applied Radiation and Isotopes, 49(4) (1998) 423–427.