دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، اسفند 1394 
ارزیابی دز مؤثر بیمار در نوترون-درمانی مغز با باریکه نوترونی راکتور تهران

صفحه 1-6

10.22052/4.1.1

یاسر کاسه ساز؛ حسین جراحی؛ سید محسن صالح کوتاهی


سنجش پایداری جاذب سزیم پرتوزا MnO2-PAN در برابر پرتوهای گاما

صفحه 7-12

10.22052/4.1.7

رضا صابری؛ علی تخت اردشیر؛ حسین حسینی نسب


ارزیابی مکان آشکارساز نقطه‌ای مجازی در آشکارساز HPGe تخت برای محدوده انرژی k‏eV661-13با استفاده از چشمه‌های فیلتر کاغذی

صفحه 13-16

10.22052/4.1.13

یوسف رضایی؛ سید محمد متولی؛ محمدرضا زارع؛ محمدعلی محمدی


طراحی و ساخت آشکارسازRETGEM سه گانه

صفحه 17-24

10.22052/4.1.17

منصور فرهادی؛ علی نگارستانی؛ امیر عباس صبوری دودران؛ محمد آقا بلوری زاده


بررسی اثر ناهمگنی بافت استخوان بر توزیع دز چشمه‌ی براکی‌تراپی 103Pd مدل MED3633 به روش مونت‌کارلو

صفحه 25-34

10.22052/4.1.25

حسین توکلی عنبران؛ ام لیلا احمدی


مروری بر انواع روش‌های سیتوژنتیک در دزیمتری بیولوژیکی

صفحه 35-46

10.22052/4.1.35

فریده ذاکری


مکانیسم تولید و ویژگی‌های تابش چرنکوف در ناحیه اشعه ایکس نرم

صفحه 47-57

10.22052/4.1.47

عباس احمدی