دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، اسفند 1394 
طراحی و ساخت آشکارسازRETGEM سه گانه

صفحه 17-24

10.22052/4.1.17

منصور فرهادی؛ علی نگارستانی؛ امیر عباس صبوری دودران؛ محمد آقا بلوری زاده