طراحی و ساخت آشکارسازRETGEM سه گانه

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

10.22052/4.1.17

چکیده

طراحی، ساخت و آزمایش نخستین آشکارساز RETGEMسه­گانه در این مقاله ارایه شده است. آشکارسازهای RETGEM به دلیل استفاده از الکترودهایی با مقاومت الکتریکی نسبتا بالا، در برابر تخلیه الکتریکی نسبت به آشکارسازهای THGEM مقاومت بیشتری دارند و در نتیجه با استفاده از آن­ها می­توان به بهره­های بالا دست یافت. اما حتی این آشکارسازها در حد بهره­های بزرگتر از 105 نمی­توانند در برابر تخلیه الکتریکی مقاوم باشند.در این تحقیق با مطالعه تأثیر ابعاد آشکارسازهای RETGEMسه­گانه و همچنین اثر فشار و نوع گاز استفاده شده در آن بر بهره آشکارساز، نشان داده شده که با استفاده از آشکارسازهای RETGEMسه­گانه می­توان به راحتی و بدون نگرانی از بابت تخلیه الکتریکی به بهره­هایی در حد 106 دست یافت. همچنین در تمام آزمایش­ها عملکرد آشکارسازهای RETGEMسه گانه و تک­گانه مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and manufacturing the Triple RETGEM detector

نویسندگان [English]

  • Mansor Farhadi 1
  • Ali Negarestani 2
  • Amir Abbas Saburi Dodaran 1
  • Mohammad Agha Bolorizade 2
چکیده [English]

The aim of this paper is to design, manufacture and test the first triple RETGEM detector. Using resistive electrode in RETGEM detectors made them more robust against the electrical discharge with respect to THGEM detectors. However, even these robust detectors are not protected against electrical discharge at gains higher than 105. Studying the role of dimensions of the triple RETGEMS detectors and also the effect of pressure and gas mixtures on the gain level of detectors, we will show, the triple RETGEM detectors can reach the gains up to 106 without worrying about electrical discharge. We also compare the result of all tests for single and triple RETGEM detectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gaseous detector
  • GEM detector
  • Triple RETGEM detector
  • Gain of detector
[1] F. Sauli, Nucl. Instrument and Method A 386 (1997) 531-533. [2] F. Sauli, Nuclear Instrument and Method A580(2007)971-972. [3] C. Shalem, R. Chechik, A. Breskin, and K. Michaeli. Advances in Thick GEM-like gaseous electron multipliers—Part I: atmospheric pressure operation. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 558, no. 2 (2006) 475-489. [4] C.K. Shalem, R. Chechik, Amos Breskin, K. Michaeli, and N. Ben-Haim. Advances in thick GEM-like gaseous electron multipliers Part II: Low-pressure operation. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 558, no. 2 (2006) 468-474. [5] V. Peskov, A.Vladimir, B. Baibussinov, S. Centro, A. Di Mauro, Bengt Lund-Jensen, P. Martinengo, E. Nappi et al. Development and first tests of GEM-like detectors with resistive electrodes. Nuclear Science, IEEE Transactions on 54, no. 5 (2007) 1784-1791. [6] A. Yoshikawa, T. Tamagawa, T. Iwahashi, F. Asami, Y. Takeuchi, A. Hayato, H. Hamagaki et al. Development of Resistive Electrode Gas Electron Multiplier (RE-GEM). Journal of Instrumentation 7, no. 06 (2012) 203-205 [7] G. Agocs, B. Clark, P. Martinego, R. Oliveira, V. Peskov, P. Pietropaolo, and P. Picchi. Developments and the preliminary tests of resistive GEMs manufactured by a screen printing technology Journal of Instrumentation 3, no. 02 (2008) 2012-2014. [8] V. I. Razin, A. I. Reshetin, and S. N. Filippov. RETGEM with polyvinylchloride electrodes. Instruments and Experimental Techniques 54, no. 5 (2011) 709-711. [9] R. Z. Alon, Miyamoto, M. Cortesi, A. Breskin, R. Chechik, I. Carne, J. M. Maia et al. Operation of a thick gas electron multiplier (THGEM) in Ar, Xe and Ar-Xe. Journal of Instrumentation 3, no. 01 (2008) 1005-1006.