دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 11، شهریور 1394 
مقایسه ساختار نظارتی و روش‌های نیل به ایمنی در صنایع هسته‌ای و هوایی

صفحه 19-28

10.22052/3.3.19

بهروز رکرک؛ امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده؛ نعیم الدین کجوری


شبیه سازی یک آشکارساز تناسبی میکرو نواری برای آشکارسازی گاز رادن و دختران با کد مونت کارلو (MCNPX)

صفحه 29-36

10.22052/3.3.29

پروین دهقانی پور؛ جمشید سلطانی نبی پور؛ مهدی سهرابی؛ محمدرضا رضایی رائینی نژاد؛ علی هاشمی زاده عقداء