ارزیابی مکان آشکارساز نقطه‌ای مجازی در آشکارساز HPGe تخت برای محدوده انرژی k‏eV661-13با استفاده از چشمه‌های فیلتر کاغذی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه اصفهان

10.22052/4.1.13

چکیده

یکی از مهم­ترین ابزار در طیف‌سنجی اشعه گاما، آشکارساز HPGe می‌باشد. مفهوم آشکارساز نقطه‌ای مجازی برای آشکارساز Ge(Li) مطرح شد. براساس این مفهوم، نقطه‌ای درون آشکارساز ژرمانیومی وجود دارد که می‌تواند به عنوان آشکارساز نقطه‌ای مجازی همه واکنش‌ها را میزبانی کند. اگر واقعاً چنین نقطه‌ای وجود داشته باشد که بتواند همانند زمانی‌که کل حجم آشکارساز در نظر گرفته می‌شود، پاسخگو باشد، ملاحظات هندسی مورد استفاده در کالیبراسیون آشکارساز بسیار ساده خواهد شد. این ساده‌سازی به­خصوص در اندازه‌گیری اکتیویته بخش عظیمی از نمونه‌ها با اهمیت است. در این پژوهش، با ساخت چشمه‌های فیلتر کاغذی، به ارزیابی وابستگی مکان آشکارساز نقطه‌ای مجازی برای آشکارساز HPGe تخت در محدوده انرژی فوتون keV 661-13می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of virtual point detector location in HPGe planar detector for 13-661 keV photon energies by using filter paper sources

نویسندگان [English]

  • Yousof Rezaei 1
  • Seyed Mohammad Motevalli 1
  • Mohammad Reza Zare 2
  • Mohammad Ali Mohammadi 2
1
2
چکیده [English]

One of the most important instruments in gamma ray spectroscopy is HPGe detector. Concept of virtual point detector was considered for Ge(Li) detector. On the basis of this concept, there is a point inside a Ge detector that can be regarded as a fictitious point detector hosting all the interactions. If there is really a point whose response can be considered similar to that of the whole real bulky detector, the geometrical considerations used in calibrations of the detector will be much simpler. This simplification is important, especially in measuring radioactivity of bulky sample. In this research, with using filter paper sources,the location dependence of virtual point detector for HPGe planar detector in 13-661 keV photon energy range was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual point
  • Filter paper source
  • HPGe detector
[1] A. Notea. The Ge(Li) spectrometer as a point detector. Nuclear Instruments and Methods 91 (1971) 513-515. [2] K. Debertin, R. G. Helmer. Gamma –and X-ray Spectrometry with Semiconductor Detector. Elsevier, New York, pp. 250-251, (1988). [3] O. Presler, O.Peled, U. German, Y. Leicher, Z. B. Alfasi. Off-center efficiency of HPGe detector.NuclearInstruments and Methods in Physics Research A 484 (2002) 444-450. [4] O. Presler, U. German, O. Pelled, Z. B.Alfassi. The validity of the virtual point detector concept for absorbing media. Applied Radiation and Isotopes 60 (2004) 213-216. [5] M. H. Taheri, D.Sardari. Dependence of the virtual point-detector location on HPGedetectordimensions and source energy in 80–1400 keV range.JINST 5 (2010) T05002. [6] Z. B. Alfassi, O. Pelled, U. German. The virtual point detector concept for HPGe planar and semi-planar detectors. Applied Radiation and Isotopes 64 (2006) 574-578. [7] N. Celik. Determination of the dependence of HPGe virtual point detector location on sourcedimensions in 80–1400 keV range using Monte Carlo simulation.JINST7 (2012) P08009. [8] Z. B. Alfassi, N. Lavi, O.Presler, V.Pushkarski.HPGe virtual point detector for radioactive disk sources.Applied Radiation and Isotopes 65 (2007) 253-258. [9] M. A. Mohammadi, M. R. Abdi, M. Kamali, M.Mostajaboddavati, M. R. Zare. Evaluation ofHPGe detector efficiency for point sources using virtual point detector model. Applied Radiation and Isotopes 69 (2011) 521-526. [10] N. Celik, U. Cevik, B.Kucukmeroglu. Virtual point detector for HPGe detectors for 26.6–1332keV photon energies by experiment and Monte Carlo simulation. J. Radioanal. Nucl. Chem. 292 (2012) 1229-1235. [11] O. Presler, U. German, V. Pushkarsky, Z. B. Alfasi. Virtual point detector: On the interpolation and extrapolation of scintillation detectors counting efficiencies. NuclearInstruments and Methods in Physics Research. A 565 (2006) 704-710.