بررسی اثر ناهمگنی بافت استخوان بر توزیع دز چشمه‌ی براکی‌تراپی 103Pd مدل MED3633 به روش مونت‌کارلو

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22052/4.1.25

چکیده

در تعیین پارامترهای دزیمتری چشمه­های براکی­تراپی تنها با به کار بردن محیط آب اطراف چشمه با چگالی تقریباًgr/cm3 1، برای همه­ی بافت­های بدن نمی­توان به نتیجه­ی درستی دست یافت.در این مطالعه با انتخاب بافت استخوان با چگالیgr/cm340/1 و با استفاده از کد مونت‌کارلویMCNP4C شبیه­سازی­های لازم برای تعیین پارامترهای دزیمتری در فواصل و زاویه­های مختلف انجام شده و اختلاف نسبی بین این دو حالت با یکدیگر مقایسه شده است.نتایج نشان می­دهند که، اختلاف نسبی تابع دز شعاعی درفاصله­ی cm75/0 حدود 70 درصد و در فاصله­ی cm5/0 به بیش از 190 درصد می­رسد. همچنین با افزایش فاصله از چشمه (در فواصل بیشتر از cm1) این اختلاف نسبی حدود 90 درصد می­­باشد. اختلاف نسبی تابع ناهمسانگردی در فانتوم بافت استخوان نسبت به فانتوم آب در زاویه­های نزدیک به چشمه مشهودتر است به­طوری­ که در زاویه­ی صفر درجه اختلاف بیش از 40 درصدی را نشان می­دهد. همچنین بیشینه اختلاف نسبی در استفاده از فانتوم بافت استخوان به جای فانتوم آب با افزایش زاویه ازصفر درجه به 90 درجه کاهش پیدا می­کند. مقدار ثابت نرخ دز در فانتوم بافت استخوان(034/0± 840/0) بزرگتر از فانتوم آب (014/0± 682/0) به دست آمده است. بنابراین با نتایج به‌دست آمده در این تحقیق در زمان استفاده از روش براکی‌تراپی در درمان تومورهای بدخیمی که در مجاورت با بافت استخوان قرار دارند می­بایست تصحیحات لازم مربوط به پارامترهای دزیمتری بافت استخوان را در برنامه­های طراحی درمان طبق جدول­های به دست آمده در این پژوهش اعمال نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of bone tissue heterogeneity on the distribution of the dose of brachytherapy source Pd103 MED3633 model using the Monte Carlo method

نویسندگان [English]

  • Hossein Tavakoli-Anbaran
  • Ome Leila Ahmadi
چکیده [English]

The determination of the dosimetry parameters of brachytherapy in the treatment of cancerous tumors as per the TG-43U1 protocol provided by the American Association of Physicists in Medicine should be done in the surrounding water source before clinical application. To achieve a good treatment result, various factors such as body tissues with different densities can have a decisive role so that proper results cannot be achieved for all body tissues only by applying water environment around the source with an approximate density of 1 gr / cm3. In this study, bone tissue with a density of 1.40 gr / cm3 was chosen as tissue subject to invasion by tumors using Monte Carlo code MCNP4C with a particles history of 2 × 109 particles, simulations were made in order to determine the dosimetry parameters at angels and diffrent distances and the relative difference between these two modes were compared with each other. the results of the radial dose function and anisotropy function in bone tissue heterogeneity Phantom and uniform phantom of water, it has been indicated that the relative differences of radial dose function at a distance of  0.75 cm is about 70% and at a distance of 0.5 cm it reaches  more than 190%. Also with increasing distance from the source (at distances greater than 1cm), the relative difference becomes about 90%. The relative difference of the anisotropy function in bone tissue phantom compared to the water phantom is visible at angles close to the source so that this difference is more than 40 percent in the zero-degree angle. The maximum relative difference in the use of bone tissue phantom instead of water phantom decreases by increasing the angle from 0 degrees to 90 degrees. Bone tissue phantom constant dose rate (0.840± 0.04) was derived to be larger than that of the water phantom (0.682± 0.02). Thuse we have shown that since the bone tissue has a density greater than water and contains compounds with atomic weight and atomic numbers different from those of water, it leads to the development of a considerable relative difference between the values of radial dose and the anisotropy function. Thus, when using the brachytherapy method in order to treat virulent tumors adjacent to bone tissue, the necessary corrections concerning dosimetry parameters of bone tissue must be applied in the design of the tables obtained in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brachytherapy
  • Water phantom
  • Bone tissu phantom
  • 103Pd
  • MCNP Cod
[1] F. Khan.The Physics of Radiation Therapy. publisher LWW, (2014). [2] P. Saidi, M. Sadeghi, A. Shirazi, C. Tenreiro. Dosimetric parameters of the new design 103Pd brachytherapy source based on Monte Carlo study.Physics Medica. 28 (2012) 13-18. [3] C. H. WU and et all. Dose Distributions of an192Ir Brachytherapy Source in Different Media. BioMed Research International, 11 (2014). [4] NA. Alallak, SS. Sarhan. Factors Affecting Gamma Ray Transmission. Jordan J Physics 5 (2012) 77-88. [5] R. Nath, LL. Anderson , G. Luxton, KA. Weaver , JF. Williamson, AS. Meigoni. Dosimetry of interstitial brachytherapy sources: recommendations of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No.43. American AssoPhysicists in Med MedPhys,22 (1995) 209-34. [6] MJ. Rivard, BM. Coursey, LA. Deward, WF. Hanson, M. SaifulHuq, GS.libbott, M G. Mitch, R. Nath, JF. Williamson.Update of AAPM Task Group No.43 Report. Med. Phiys, 33 (2004). [7] MJ. Rivard, M. Wayne, A. Larry, M. Dewerd. WilliamsonSupplement to the 2004 update of the AAPM Task Group No. 43 Report. Med. Phys 34 (2007) 2187-2205. [8] J. Charles. Applications of Monte Carlo Methodes in Biolog medicine and other fields of science.Intech.(2011). [10] H. Akkurt, F. Keith. Eckerman. Development of PIMAL: Mathematical Phantom with Moving Arms and Legs. Oak Ridge National Laboratory, (2007). [11] Los Alamos National Labrotatory.OAK RIDGE national laboratory RSICC data library collection MCNP data. New Mexico, (2000). [12] Z. Li, RJ. Pallta, JJ. Fan. Monte carlo calculation experimental measarements of dosimetry parameters of a new 103Pd source. Med, Phys, 27 (2000) 1108-1113. [13] MJ. Rivard. A discretized approach to determining TG-43 brachytherapy dosimetry parameters: case study using Monte Carlo calculation for the MED3633 103Pd source. Applide Radiation and Isotopes, 55 (2001) 775-782. [14] R. Wallace, J. Fan. Dosimetric characterization of new design 103Pd brachytherapy source. Med, Phys, 26 (1999) 2456-2470. [15] JD. Currey. Bone Structure and Mechanics. Princeston University Press, (2002) 435.