دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1391 
اثر مقدار سزیم137 ورودی به بدن در جذب آن در بافت

صفحه 1-8

10.22052/1.1.1

فاطمه عبدالکریمی؛ عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ کمال مصطفی نژاد


بررسی نشت پودر مولیبدن از راکتور تحقیقاتی تهران در اثر اشتباه فرضی نیروی انسانی

صفحه 9-14

10.22052/1.1.9

اکبر انوری؛ لاله صفرزاده


ارزیابی دز رسیده به پروستات و چند اندام حساس در براکی تراپی پروستات با استفاده از کد مونت کارلو در سه رادیوایزوتوپ131Cs ، 103Pd و 125I

صفحه 15-18

10.22052/1.1.15

مجتبی شمسایی ظفرقندی؛ پروین احمدی


سالیابی نمونه سفالی به دست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی در مرکز ایران به روش ترمولومینسانس

صفحه 19-24

10.22052/1.1.19

مصطفی زاهدی‌فر؛ حمیده قیام؛ احسان صادقی


ارزیابی خطرات پرتوهای نوری در کاربردهای عمومی آن از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه

صفحه 25-30

10.22052/1.1.25

مجید زمانی؛ دلنواز فرودین؛ محمدرضا کاردان؛ نادر طالاری


ارزیابی پرتوگیری مردم از آنتن‌های ایستگاه‌های تلفن همراه در کشور

صفحه 31-36

10.22052/1.1.31

دلنواز فرودین؛ فرید ناصح نیا؛ مجید زمانی؛ احسان رحیمیان محمدی


طراحی، آماده‌سازی و کنترل کیفی چشمه استاندارد 60Co تولیدی در راکتور تهران

صفحه 37-41

10.22052/1.1.37

حمید روانبخش؛ حسین زمانی زینلی؛ علی اکبر میرزایی؛ ارژنگ شاهور