دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1391 
اثر مقدار سزیم137 ورودی به بدن در جذب آن در بافت

صفحه 1-8

10.22052/1.1.1

فاطمه عبدالکریمی؛ عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ کمال مصطفی نژاد


ارزیابی پرتوگیری مردم از آنتن‌های ایستگاه‌های تلفن همراه در کشور

صفحه 31-36

10.22052/1.1.31

دلنواز فرودین؛ فرید ناصح نیا؛ مجید زمانی؛ احسان رحیمیان محمدی


طراحی، آماده‌سازی و کنترل کیفی چشمه استاندارد 60Co تولیدی در راکتور تهران

صفحه 37-41

10.22052/1.1.37

حمید روانبخش؛ حسین زمانی زینلی؛ علی اکبر میرزایی؛ ارژنگ شاهور