طراحی، آماده‌سازی و کنترل کیفی چشمه استاندارد 60Co تولیدی در راکتور تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران مرکز، مجتمع پیامبر اعظم

2 پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی

10.22052/1.1.37

چکیده

در این طرح تحقیقاتی، طراحی، آماده‌سازی، کنترل کیفی و تولید چشمه استاندارد بسته و استوانه‌ای رادیوایزوتوپ 60Co از طریق واکنش  60Co (n,&gamma) 59Co طبق استاندارد‌های بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از تولید چشمه‌‌های 60Co، آزمون‌های کنترل کیفی شامل آزمون نشتی و آلودگی سطحی بر روی نمونه‌‌های تولیدی انجام گرفت، سپس فعالیت چشمه‌‌های تولیدی 60Co  به وسیله اتاقک یونش کروی با حجم بزرگ 1 لیتری اندازه‌گیری شد. مطابق نتایج آزمون‌‌های انجام‌شده، نمونه‌‌های تولیدی فاقد نشتی و آلودگی سطحی بودند و فعالیت چشمه‌‌های 60Co تولیدی در راکتور تحقیقاتی تهران که در ستون گرمایی با شار نوترون‌‌های گرمایی cm-2S-1 1012×18/1 پرتودهی شده بودند، برابر 6/580 و 1/623 میکرو کوری به دست آمد. تحقیقات حاضر، نشان داد امکان ساخت چشمه‌‌های 60Co با پرتوزایی‌‌های مختلف به عنوان چشمه‌‌های استاندارد در کشور موجود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, production and quality control of standard sources of 60Co produced in Tehran nuclear reactor

نویسندگان [English]

  • Hamid Ravanbakhsh 1
  • Hossein Zamani Zeinali 2
  • Ali Akbar Mirzaii 1
  • Arjang Shahvar 2
چکیده [English]

In this work, the design, production and quality control of standard sealed cylindrical sources of 60Co by 59Co (n,&gamma)60Co reaction in the Tehran Research Reactor (T.R.R) tray to international standard is investigated. After production of 60Co sources, quality control, inclusive leakage and pollution superficial tests were done. Then the activity of sources was measured by a large spherical ionization chamber. The results showed that the sources didn't have leakage and that the pollution superficial and the activity of produced sources in Tehran reactor exposed to 1.18×1012 cm-2 s-1of thermal neutron flux in thermal column, were comparable values of 580.6&muCi and 623.1&muCi . We confirm that 60Co standard sealed sources can be made with research nuclear reactors in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 60Co
  • Nuclear reactor
  • Tehran
  • Production
  • Quality control
[1] B.P.Fairand, “ Radiation sterilization for health care products X ray, gamma and electron beam,” CRC Press, New York (2002). [2] G.Foldiac, “Industrial application of radioisotopes,” Akademiai Kiado, Budapest, Hungary (1986). [3] R.A.Molins “Food irradiation: Principles and applications”, John Wiley & Sons, New York (2001). [4] R.F.Morrissey, C.M.Herring, “Radiation sterilization: past, present and future,” Radiat. Phys. Chem. 63 217–221 (2002). [5] S.Sahoo,S.Sahoo, “ Production and Applications of Radioisotopes,” Physics Education, (April − June 2006). [6] International Atomic Energy Agency, “Manual for reactor produced radioisotopes,” IAEATECDOC 1340 (2003). [8] E. Simeckova, P. Bem, “Themeasurement of neutron activation cross Section of 59Co below 36 MeV” Journal of the Korean Physical Society, Vol. 59, No. 2, pp. 1801_1804 (August 2011). [9] N.E.Holden, K,A.Holden,“Re-examination of 2200 metrekecond cross section experiments for neutron capture and fission standards,” Pure & Appl. Chern, Vol. 61, No. 10, pp. 1505-1 51 0, (1989). [10] Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), “Safety Analysis Report of Tehran Research Reactor,” Rev. 2 (October 2002). [11] Institute of Standards and Industrial Research of Iran, “ISIRI 11038” 1st.edition. [12] International Atomic Energy Agency, “Calibration of photon and beta ray sources used in brachytherapy,” IAEATECDOC 1274 (march 2002). [13] NBS measurement services, “calibration gamma- ray emitting brachytherapy sources” coden:XNBSAV. (1991). [14] International atomic energy agency, “calibration certificate no.IRN/2012/7,” (2012/05/03).