کلیدواژه‌ها = GEANT4
طراحی آشکارساز آلفا/بتا/گاما همزمان برای اندازه گیری آلودگی سطحی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 163-170

فرناز آرایش نیا؛ فریدون عباسی دوانی


مطالعه دزیمتری پلاک‌های چشمی بتازا جهت درمان تومورهای چشمی

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 37-44

10.22052/7.1.37

مجتبی ارجمند؛ فریبا قاسمی؛ پیمان رفیعی؛ حسین پوربیگی


شبیه‌سازی اثر تشعشعی دز یونیزان کل بر ماهواره مخابراتی با جعبه ابزار GEANT4

دوره 5، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 29-36

10.22052/4.3.29

ساسان زمانی مقدم؛ رضا امجدی فرد؛ مسعود خوش سیما