دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، آذر 1398 
ارزیابی تغییرات مقیاس خاکستری تصاویر دستگاه‌های CBCT در راستاهای مختلف با استفاده از فایل DICOM

صفحه 35-40

10.22052/7.4.35

عهدیه آغاز؛ محمد‌رضا کاردان؛ محمد‌رضا دیوبند؛ بهادر بهادرزاده؛ یاسر کاسه‌ساز؛ حسین قدیری


اجرای رادیوگرافی نوترونی در راکتور تحقیقاتی کم قدرت MNSR

صفحه 59-65

10.22052/7.4.59

محمدحسین چوپان‌دستجردی؛ جواد مختاری؛ جمشید خورسندی؛ افروز عسگری