اندازه‌گیری معادل دز دست و چشم تکنسین مرکز پزشکی هسته‌ای حین آماده‌سازی رادیوداروی حاوی 99mTc

نویسندگان

1 دانشگاه پیام‌نور مرکز کرج

2 سازمان انرژی اتمی

چکیده

به علت تابش گاما ناشی از رادیوایزوپ های مورد استفاده برای اهداف تشخیصی و درمانی مانند Tc99m ، کارکنان پزشکی هسته‌ای دز دریافت می‌کنند. مقدار معادل دز دریافتی کارکنان، با استفاده از دزیمترهای فردی تعیین می‌شود. با توجه به این که مراحل دوشیدن، آماده‌سازی و تزریق رادیودارو توسط تکنسین انجام می‌شود، دست‌ها و سایر اعضاء تکنسین در معرض تابش قرار خواهد گرفت. در این مقاله میزان معادل دز انگشتان و چشم تکنسین شاغل در یک مرکز پزشکی هسته‌ای حین آماده‌سازی رادیوداروی حاوی رادیوایزوتوپ Tc99m با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس GR-200 اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از این اندازه‌گیری نشان می‌دهد که بیشینه معادل دز جذبی در انگشتان یک دست و چشم به ترتیب حدود 16 و 3 میکروسیورت است. با در نظر گرفتن ساعت کاری در طول یک سال معادل دز چشم و دست برای این مورد بررسی شده کمتر از مقدارحد مجاز سالانه برا ی این دو عضواست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of dose equivalent of hand and eye of a nuclear medicine center technician during preparation of radiopharmaceutical containing 99mTc

نویسندگان [English]

  • Hanieh Shabanpoor 1
  • peiman Rezaeian 2
  • Anita Alipoor 2
  • Amir abbas sabouri dodran 1
چکیده [English]

Due to gamma irradiation by radioisotopes use for therapy and diagnostics proposes such as 99mTc, workers of nuclear medicine centers receives dose. Value of the dose equivalent of workers is determined using personnel dosimeters. Preparation, administration and injection of radiopharmaceutical are perfumed by technician so, the hand of technician received dose. In this paper the value of dose equivalent of a technician working in nuclear medicine center was measured during preparation of radiopharmaceutical containing 99mTc using GR-200 dosimeters. The results show that maximum dose equivalent in fingers of a hand and eye is about 16 μSv and 3 μSv, respectively. Considering the annually time of work, dose equivalent of hand and eye is less than dose limit for these organs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dose Equivalent
  • Nuclear medicine
  • Diagnostic Procedure
  • Thermoluminesnce dosimeter
  • dose limit
[1] M. Krupa, R. Nguyen, J. Revels, and L. S. Johnson. Technetium-99m pyrophosphate cardiac SPECT in endomyocardial biopsy negative cardiac amyloidosis, Radiology Case Reports, 13(5)(2018)925–928. [2] G. Cook, S. Houston, SF. Barrington and I. Fogelman. Technetium-99m-Labeled HL91 to Identify Tumor Hypoxia: Correlation with Fluorine-18-FDG, The Journal of Nuclear Medicine, 39(1) (1998) 99–103. [3] W. Chruscielewski, J. Olszewski, J. Jankowski and M. Cygan. Hand exposure in nuclear medicine worker, Radiation Protection Dosimetry, 101(1-4) (2002) 229–232. [4] J. Jankowski, J. Olszewski and K. Kluska. Distribution of equivalent doses to skin of the hands on nuclear medicine personnel, Radiation Protection dosimetry, 106(2) (2003) 177–180. [5] M. Wrzesien, J. Olszewski and J. Jankowski. Hand exposure to ionizing radiation of nuclear medicine workers, Radiaiton Protection Dosimetry, 130(3) (2008) 325–330. [6] M. Sans-Merce, N. Ruiz, I. Barth, A. Carnicer, L. Donadille, P. Ferrari, M. Fulop, M. Ginjaume, G. Gualdrini, S. Krim, F. Mariotti, X. Ortega, A. Rimpler, F. Vanhavere and S. Baechler. Recommendations to reduce hand exposure for standard nuclear medicine procedures, Radiation Measurements, 46(11) (2011) 1330–1333. [7] F. Becker, C. Blunck. Investigation of radiation exposure of medical staff: Measurements supported by simulations with an articulated hand phantom, Radiation Measurements, 46(11) (2011) 1299–1302. [8] http://oramed-fp7.eu [9] A. Carnicer, M. Sans-Merce, S. Baechler, I. Barth, L. Donadille, P. Ferrari, M. Fulop, M. Ginjaume, G. Gualdrini, S. Krim, M. Mariotti, X. Ortega, A. Rimpler, N. Ruiz and F. Vanhavere. Exposure in diagnostic nuclear medicine with 18F- and 99mTc-labelled radiopharmaceuticals - Results of the ORAMED project, Radiation Measurements, 46() (2011) 1277–1282. [10] L. Duggan, C. Hood, H. Warren-Forward, M. Haque and T. Kron. Variations in dose response with x-ray energy of LiF:Mg,Cu,P thermoluminescence dosimeters: implications for clinical dosimetry, Physics in Medicine and Biology 49(17) (2004) 3831–3845.