دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 31، اسفند 1398 
ناحیه خطر اسمی در مراکز لیزر درمانی

صفحه 9-12

عاطفه شاملو؛ شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی


اهمیت دز جذبی تابش های لیزری در کاربردهای پزشکی

صفحه 13-16

عاطفه شاملو؛ شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی


خطرات نور لیزر برای کادر پروازی

صفحه 17-20

شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی؛ زهره رجبی


بکارگیری فناوری کوانتوم در رادارها

صفحه 67-77

حسن نعناکار؛ سید علی حسینی مرادی؛ مهدی نظیرزاده