دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 31، اسفند 1398 
اندازه‌‌گیری انرژی حاصل از جذب پرتوی غیریون‌ساز لیزری در آب با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال

صفحه 1-8

امیرمحمد بیگ‌زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی


ناحیه خطر اسمی در مراکز لیزر درمانی

صفحه 9-12

عاطفه شاملو؛ شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی


اهمیت دز جذبی تابش های لیزری در کاربردهای پزشکی

صفحه 13-16

عاطفه شاملو؛ شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی


خطرات نور لیزر برای کادر پروازی

صفحه 17-20

شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی؛ زهره رجبی


بررسی سیستم های سنجش و پایش امواج الکترومغناطیسی غیریونیزان

صفحه 21-30

رامین رمضانی؛ امید مهدوی؛ هومن قلمی


تغییرات دمای عمق های مختلف بافت مغز در مواجهه با امواج رادیوفرکانسی تلفن همراه

صفحه 31-40

فرهاد فروهرمجد؛ سیامک پورعبدیان؛ حسین ابراهیمی


مزیت استفاده از لیزر دیودی به جای لیزر سوییچ شده ی Q در تصویر برداری نوری صوتی از بافت ها

صفحه 41-46

سیده نسرین حسینی مطلق؛ زهرا فرمانی؛ محبوبه مختاری


طراحی میدان مغناطیسی جایگزیده به منظور هدایت مغناطیسی دارو در BNCT

صفحه 47-54

جعفر علاالدین؛ مسلم سوهانی


اندازه گیری و مقایسه وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم های آب و پلکسی گلس به روش تداخل سنجی، برای استفاده در کالریمتری نوری

صفحه 55-60

رضا نشاطی؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ امیر محمد بیگ زاده


طراحی فیلتر بلور نوری [SiO2/ZrO2] برای عینک ایمنی کار با لیزرهای با طول‌موج 350 نانومتر

صفحه 61-66

سامان محمودی؛ مهرداد مرادی


بکارگیری فناوری کوانتوم در رادارها

صفحه 67-77

حسن نعناکار؛ سید علی حسینی مرادی؛ مهدی نظیرزاده