مقایسه ساختار نظارتی و روش‌های نیل به ایمنی در صنایع هسته‌ای و هوایی

نویسندگان

انرژی اتمی ایران

10.22052/3.3.19

چکیده

ایمنی مهم­ترین اصل مورد توجه در صنایع حساس با تاثیرات و زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده بویژه در صنایع هوایی و هسته‌ای است. قابلیت اطمینان بالا و حصول ایمنی در سیستم‌های حساس، یک هدف بسیار مهم و مقدم بر بسیاری از دیگر اهداف از جمله اهداف اقتصادی می‌باشد. در این بررسی ضمن مرور روش‌ها و متدولوژی‌های بکار گرفته شده در صنایع هسته‌ای و هوایی برای کاهش ریسک و نیل به ایمنی بیشتر، نقاط مشترک که قابل استفاده در دو صنعت هستند بیان شده و ضمن مرور مفاهیمی نظیر فرهنگ ایمنی، سیستم‌های مدیریت، خطاهای انسانی، ارزیابی ریسک و اصل دفاع در عمق،  نقش کلیدی هر یک از آنها در ایجاد و ارتقاء ایمنی سیستم‌ها بیان می‌شود. همچنین چارچوب‌های قانونی و نظارتی ملی و بین‌المللی و نقش نظام‌های ایمنی (رگولاتوری) برای ایجاد و ارتقاء ایمنی در دو صنعت مزبور معرفی می‌شوند. چارچوب نظارتی در سطح ملی در کشور ما بر عهده مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور و سازمان هواپیمایی کشوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of regulatory structure and safety approaches in nuclear and aviation industries

نویسندگان [English]

  • Behrouz Rokrok
  • Amir Movafeghi
  • Nourodin Mohamadzadeh
  • Naeimedin Kojouri
چکیده [English]

Safety is the most important issue with significant political, social and economical influences in the critical industries especially in nuclear and aviation. Reliability and safety in these systems is the premiere goal among the other objectives such as economics. In this study, applied risk management methodologies are reviewed for both aviation and nuclear industries. Besides the risk management, survey for achieve a high level of safety is another goal in this review. Furthermore, issues such as safety culture, safety management system, human factors, defense in depth principle and their important role in safety enhancement are explained. Supervisory role and importance of regulatory bodies in maintaining and promoting safety is described. This key function is accomplished by Iran Nuclear Regulatory Authority and National Civil Aviation Organization for nuclear and aviation industries, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Risk management
  • Aviation
  • Nuclear industry
  • Safety culture
  • Regulatory
[1] WNA. Aviation licensing and life time management: what can nuclear learn. World Nuclear Association, (2013). [2] ICAO. Annex 19 to the convention on international civil aviation: safety management. ICAO, (2013). [3] ENCO. Organization of study and a workshop on learning from cross-cutting cooperation with other industries to improve and maintain nuclear safety in the EU. summary report , FR-(12)-70, (2013). [4] ACI World Safety & Technical Standing Committee. Runway safety handbook. First edition, (2014). [5] NEA. Comparing nuclear energy risk with those from other energy sources. OECD, (2010). [6] A. J. Bayuk. Aviation safety management systems. Creative Ventures International, LLC, (2014). [7] IAEA. Management system for facilities and activities. IAEA, Safety Requirements No. GS-R-3 Vienna, (2006). [8] IAEA. Application of the management system for facilities and activities. IAEA, Safety Guide No. GS-G-3.1, Vienna, (2006). [9] IAEA. The Management system for nuclear installations. IAEA, Safety Guide No. GS-G-3.5, Vienna, (2009). [10] R. L. Helmreich. Managing human error in aviation. Scientific American, (1997) 62 –67. [11] A. Hobbs. An overview of human factors in aviation maintenance. Australian transport safety bureau, (2008). [12] www.wikipedia.org/wiki/culture‎, accessed March (2014). [13] M. Blevins. Safety culture in the nuclear industry. Luminant Co, (2013). [14] IAEA. Safety culture. IAEA, INSAG-4, Vienna, (1991). [15] IAEA. Key practical issues in strengthening safety culture. IAEA, INSAG-15, Vienna, (2002). [16] USNRC. Reactor safety study: An assessment of accident risks in U.S. commercial nuclear power plants. USNRC, NUREG-75/014 (1975).