کلیدواژه‌ها = رادون
بررسی ارتباط تغییرات بعد فراکتال روزانه غلظت رادن در چشمه آب گرم ریحانشهر و زلزله های صورت گرفته با D/R بزرگتر از 0.5 در آن

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 267-274

محمدرضا رضایی راینی نژاد؛ توحید یوسف زاده حسنلوئی؛ زهرا رستمی


نقش تهویه طبیعی بر کاهش غلظت رادون داخل ساختمان ها

دوره 7، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1-10

10.22052/6.4.1

سید محمد ذبیجین پور؛ علی اصغر مولوی؛ بهنام آزادگان


اندازه‌گیری گاز رادون و تورون در مجاور گسل های فعال شمال شرق ایران

دوره 3، شماره 4، آذر 1393، صفحه 33-38

10.22052/2.4.33

علی اصغر مولوی؛ فرهاد محمدجعفری؛ علیرضا بینش