بررسی توزیع گاز رادون منتشرشده از آبگرم‌های معدنی در فضای بسته و مقایسۀ نتایج تجربی با مقادیر شبیه‌سازی عددی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور اردبیل

2 دانشگاه محقق

10.22052/3.2.15

چکیده

گاز رادون یک مادۀ رادیواکتیو است که توسط فروپاشی عناصر رادیوم، اورانیوم و توریم ایجاد می‌شود. یکی از راه‌های ورود این گاز به محیط پیرامون، آب‌ها هستند، به‌خصوص آب‌های معدنی که به‌دلیل عبور از بین سنگ‌های رسوبی املاح متفاوتی از اورانیوم و توریم دارند و می‌توانند در اثر تجزیه، تبدیل به گاز رادون شوند. گاز رادون محلول در آب، به‌راحتی می‌تواند از محیط آبی وارد هوای پیرامون خود گردیده و در صورت تجمع و عدم تهویۀ مناسب به مرور زمان بر مقدار آن افزوده شده و به محدودۀ خطرناکی از پرتوزایی برسد. لذا توجه به میزان و نحوۀ توزیع غلظت این گاز در مکان‌های بسته وطراحی سیستم‌های تهویۀ مناسب جهت تخلیۀ این گاز از فضاهای بسته ضروری است. با توجه به مطالب فوق، مطالعه بر روی آبگرم‌های معدنی شهر سرعین که اخیرا مسقف گردیده‌اند، به‌ عنوان مورد مناسبی برای تحقیق و مطالعۀ تعیین غلظت رادون در فضای آبگرم، به روش تجربی و با استفاده از آشکارسازهای CR-39 و مقایسۀ مقادیر حاصل با نتایج تحلیل عددی انتخاب شده است. در طرح مذکور از نرم‌افزار محاسبات عددی دینامیک سیالات FLUENT که روشی بسیار کم‌ هزینه در تعیین الگوهای سیال هوایی و غلظت آلاینده‌ها در مکان‌های بسته می‌باشد،جهت تعیین توزیع گاز رادون استفاده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نمونۀ استخر مسقف بررسی‌شده، نتایج عددی انطباق خوبی با مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایشات تجربی نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of radon distribution in spa’s and comparsion of experimental results with numerical analysis

نویسندگان [English]

  • Bahareh Azarvand 1
  • Reza Imanirad 2
چکیده [English]

Radon, a progeny of 238U is formed from the radioactive decay of radium. One of the main sources of radon is the emanation from ground water. Radon gas dissolves in groundwater when it moves from the bed of volcanic rocks which contain radioactive elements such as uranium and thorium and then diffuse into spaces. In closed places, the accumulated radon that decays to radioactive particles can cause an increased health risk. In this case study, Sarein hot mineral water pools chosen to investigate radon concentration diffused from groundwater into the air specially covered space. Both experimental and numerical works were done on this case study. CR-39 detectors were used to measure radon concentration. Fluent as powerful software is used to investigate radon gas concentration in different parts of a sample closed space of hot spring pool. Comparison of both results gained from experimental work and numerical analysis shows good agreement between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radon
  • CFD
  • detector
  • Fluent
  • Simulation
  • Spa
[1] UNSCEAR. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation.sources and effects of ionizing radiation. New York. (2000) 97-105 [2] WHO .World Health Organization. Handbook on indoor radon, a public Health Perspective.Geneva, (2009). [3] National Canser Registry Irland. Health Risks due to Exposure to Radon in Homes in Irland. Radiological Protection Institute of Irland (2005). [4] K. Hadad, R.Doulatdar. Indoor radon monitoring in Northern Iran using passive and active measurements.J. Environmental Radioactivity. 95 (2007) 39-52. [5] ICRP. International Commission on Radiological Protection Statement On Radon, Ref 00/902/09,(2009). [6] P. Sola, K. Srisuksawad, S. Loaharojanaphand, A.O-Manee ,V. Permnamtip , P. Issarapan ,et al. Radon concentration in air , hot spring Water, and bottled mineral water in one hot spring area in Thailand. J Radioanal Nuclear Chemistry. 279 (2012) 183-187. [7] D. S.Vinson, T.R.Compbell, A. Vengosh. Radon transfer from groundwaterused in showers to indoor air.Applied Geo chemistry. 23 (2008) 2676-2685. [8] G. Song, X. Wang, D. Chen, Y. Chen, Contribution of 222Rn-bearing water toindoor radon and indoor air quality assessment in hot spring hotels of Guangdong, China.J. Environmental Radioactivity. 102 (2011) 400-406. [9] K. Akbari, J. Mahmoudi. Numerical Simulation of Radon Transport and Indoor Air Conditions Effects.International Journal of Scientific & Engineering Research. 3 (2012) 1-9. [10] K. Akbari. Impact of radon ventilation on indoor air quality and building energysaving. Malardalen University Press Licentiate Theses. 109 (2009). [11] R.A. Pitarma, J.E. Ramos, M.E. Ferreira, M.G. Carvalho. Computational fluid dynamics an advanced active tool in environmental management and education.Mamgmot of Envircnmotal Qualitty.15 )2004( 102 – 110. [12] W. Zhuo, T. Iida, J. Moriizumi, T. Aoyagi and I. Takahashi.Simulation of the concentrations and distributions of indoor radon and thoron.Radiat Prot Dosimetry. 93 (2000) 357-367. [13] N. Chauhan, R.P. Chauhan, M.Joshi and T.K. Agarwal.Study of indoor radon distribution using measurements and CFD modeling. Journal of Environmental Radioactivity . 136 (2014) 105-111. [14] FLUENT 6.3 User\'s Guide, (2006). [15] K. Hadad, R. Doulatdar. The radionuclide contents of and their distribution map in water sources in Ardabil province.Report 1699, Ardabil provincial Government. 156 (2006) 72-78 [16] D. S. Vinson, T.R. Compbell, V. Vengosh, Radon transfer from groundwater used in showers to indoor air. Applied Geo chemistry. 23 (2008) 2676-2685. [17] J. Planinic, Z. Faj, B. Suveljak, V.Radolic.Radon in the spa of Bizovac.J.Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 210 (1996) 227-231. [18] W.W. nazarrof, A.V. nero. Radon and its decay products in indoor air. New York: John weily& sons (1988) 131-157.