بررسی ارتباط تغییرات بعد فراکتال روزانه غلظت رادن در چشمه آب گرم ریحانشهر و زلزله های صورت گرفته با D/R بزرگتر از 0.5 در آن

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

چکیده   
پیش بینی زلزله در ایران وجهان تا کنون با روشهای مختلفی بررسی شده است. در این تحقیق   با استفاده از تغییرات بعد فراکتال تغییرات غلظت رادن در چشمه اب گرم ریحانشهر زرند کرمان   در تاریخ 28-5 دی ماه  1395و ارتباط ان با زلزله های انجام شده در  ان منطقه با D/R بزرگتر از 0.5  از تاریخ 15-1 بهمن 1395 به بررسی امکان پیش بینی زلزله  با استفاده از تغییرات بعد فراکتال تغییرات غلظت رادن در چشمه های ابگرم  پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که 25-17 روز قبل از زلزله با D/R  بزرگتر از 0.5  در  بعد فراکتال  روزانه  غلظت رادن در چشمه آبگرم ریحانشهر زرند کرمان  افت شدیدی  مشاهده میشود . در نتیجه  تغییرات بعد فراکتال  روزانه   غلظت رادن در چشمه های  آبگرم میتواند بعنوان یکی از پارامترهای پیش نشانگری زلزله  محسوب شود  . داده های عملی این تحقیق  همراه با کسب مجوز استفاده از داده ها  از مرکز تحقیقاتی  پیش نشانگر زلزله  دکتر نگارستانی  و همکاران  مستقر در دانشگاه  تحصیلات تکمیلی کرمان  اخذ شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد در تاریخ 26-20   بهمن زلزله ای  با   D/Rبزرگتر از 0.5 در این منطقه رخ خواهد داد. دلایل و  شواهد  نشان  از  تحقق پیش بینی صورت گرفته با وقوع زلزله ای با  1.885=  D/R    در تاریخ 22 بهمن ماه 1395 در آن منطقه دارد .چکیده   
پیش بینی زلزله در ایران وجهان تا کنون با روشهای مختلفی بررسی شده است. در این تحقیق   با استفاده از تغییرات بعد فراکتال تغییرات غلظت رادن در چشمه اب گرم ریحانشهر زرند کرمان   در تاریخ 28-5 دی ماه  1395و ارتباط ان با زلزله های انجام شده در  ان منطقه با D/R بزرگتر از 0.5  از تاریخ 15-1 بهمن 1395 به بررسی امکان پیش بینی زلزله  با استفاده از تغییرات بعد فراکتال تغییرات غلظت رادن در چشمه های ابگرم  پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که 25-17 روز قبل از زلزله با D/R  بزرگتر از 0.5  در  بعد فراکتال  روزانه  غلظت رادن در چشمه آبگرم ریحانشهر زرند کرمان  افت شدیدی  مشاهده میشود . در نتیجه  تغییرات بعد فراکتال  روزانه   غلظت رادن در چشمه های  آبگرم میتواند بعنوان یکی از پارامترهای پیش نشانگری زلزله  محسوب شود  . داده های عملی این تحقیق  همراه با کسب مجوز استفاده از داده ها  از مرکز تحقیقاتی  پیش نشانگر زلزله  دکتر نگارستانی  و همکاران  مستقر در دانشگاه  تحصیلات تکمیلی کرمان  اخذ شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد در تاریخ 26-20   بهمن زلزله ای  با   D/Rبزرگتر از 0.5 در این منطقه رخ خواهد داد. دلایل و  شواهد  نشان  از  تحقق پیش بینی صورت گرفته با وقوع زلزله ای با  1.885=  D/R    در تاریخ 22 بهمن ماه 1395 در آن منطقه دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between of the Radon Concentration Variation in Reyhanshahr Hot Spring and Earthquakes with D/R >0.5 in that Zone

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezaie Rayeni Nejad 1
  • tohid yoosefzadeh hassanlouei 1
  • zahra rostami 2
چکیده [English]

Previously earthquake prediction in Iran and world was down with various methods. Result was shown that  the 17-25 days before D/R > 0.5     earthquakes ,  the  FD-RC  was varied rapidly large than standard deviation  in  Reyhan Shahr (Zarand-Kerman) hot spring .therefore  the FD-RC is a powerful  parameter for  earthquake prediction.in this research the experimental data of radon of  Reyhan Shahr(Zarand-Kerman)   hot spring in 2011/12/03 -2012/03/02  time interval was taken from Dr.Negarestani et al  KGUT(Kerman Graduate University of Advanced Technology)  earthquake prediction center. Result was shown that the 15-17 days before D/R > 0.5 earthquakes, the FD-TR was varied rapidly large than standard deviation in Reyhan Shahr (Zarand-Kerman) hot spring. Possibility of earthquake prediction was shown that the D/R > 0.5 earthquakes will happen in 20 – 26 Bahman 1395 in Reyhan Shahr (Zarand-Kerman) zone. Therefore the FD-TR is a powerful parameter for earthquake prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Variation of the Concentration
  • Radon
  • Hot Spring
  • Reyhan Shahr
  • Earthquake Prediction
  • Fractal Dimension
[1]. Zare, M and Ariamanesh, M. (2008) Theoretical Review of the Possibility of Earthquake Prediction in Iran. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 9(4), 159-170. (In Persian) [2]. Nouri, A and Jadiri,L. (2005) earthquake prediction system using satellite remote sensing, Eleventh Conference of Civil Engineering Students, Bandar Abbas, Hormozgan University, Civil, http://www.civilica.com/Paper-CESC11 -24_5332856308.html. (In Persian) [3]. Alavi panah, S.K. (2004) ‘thermal remote sensing’. In: the use of remote sensing of Earth Sciences, Tehran University Press, Tehran. (In Persian) [4]. Asgari, G. Hafezi, N. Rahimi,M.R and Adib,A. (2006) earthquake prediction using thermal bands of satellite imagery in Iran: A Case Study of Earthquake 2005 Ravavr, the twenty-fourth meeting of Earth Sciences, Tehran, Geological Survey, http://www.civilica.com/Paper-GSI24-GSI24_147.html. (In Persian) [5]. Atabai, M. Agh. (2015) Temporal Distribution Pattern of the Earthquakes in the SE Zagros. Journal of Earth Sciences, 24 (94), 245-254. (In Persian) [6]. Telesca, L., Cuomo, V., Lapenna, V. and Macchiato, V., (2001) Identifying space time clustering properties of the 1983-1997 Irpinia- Basilicata (southern Italy) seismicity. Tectonophysics, 330, 93-102. [7]. Mehrnia, R (2014) The Study on Great Earthquake Predictability by Using to Fibo- Fractal Analysis (Seismic Events in NW of saravan)Geodynamics Research International Bulletin , 2 (1), SN: 04. [8]. Caneva, A. And Smirnov, V. (2004)Using The Fractal Dimension Of Earthquake Distributions And The Slope Of The Ecurrence Curve To Forecast Earthquakes In Colombia. Earth Sciences Researches Journal, 8, (1), 3-9. [9]. Jami, M. Radan, M.et al. (2013) the fractal geometry faults and seismicity in the South East of Iran (Makran). Makran coast and the authority of the Islamic Republic of Iran the maritime Development Conference. (In Persian) [10]. Muras, K. (2004) A Characteristic Change in Fractal Dimension Prior to the 2003 Tokachi-oki Earthquake (MJ = 8.0), Hokkaido, Northern Japan Earth Planets Space, 56, 401–405. [11]. Wyss, M. (1997)Second round evaluation of proposed earthquake precursors. Pure Appl Geophys, 149(1) 3-16. [12]. Igarashi, G., Saeki, S., Takahata, N., Sumikawa, K.,Tasakawa, S., Sasaki, Y., Takahashi M., and Sano,Y. (1995) Ground-Water Radon Anomaly before the Kobe Earthquake in Japan. Science, 269 (5520) 60-61. [13].Virk, H.S.and Singh, B. (1993)Radon Anomalies in soil-gas and groundwater as Earthquake Precursor Phenomena. Tectonophysics, 27, 215-224. [14]. Nishizawa, S., Igarashi, G., Sano, Y. Shoto., E., Tasaka, S., and Sasaki, Y., (1998) Radon and Negative Ions Anomalies in Hot Spring Water associated with the 1995 Earthquake Swarm Off the east Coast of the Izu Peninsula, central Japan. Applied Geochemistry, 13, 89-94. [15]. Toutain,J.-P. and Baubron.J.-C. (1999) Gas Geochemistry and Seismotectonics: a review. Tectonophysics, 304,1-27. [16]. Ulomov, V. I. and Mavashev, B. Z. (1967) Forerunners of the Tashkent earthquake: Izvestia Akadamiyi Nauk Uzbekistan SSR, 188-200. [17]. Baish Jw, Rakesh Kj.(2000) Fractals and Cancer. Perspect Cancer Res, 60, 3683- 3688. [18]. Naeim F, Moatamed F, Sahimi M. (1996) Morphogenesis of the Bone Marrow: Fractal Structures and Diffusion Limited Growth. Blood, 87, 5027-5031. [19]. Dey P, Mohanti S. (2003) Fractal Dimensions Of Breast Lesions On Cytology Smears. Diagnostic Cytopathol, 29(2), 85-86. [20]. Ohri S, Dey N R. (2004) Fractal Dimension in Aspiration Cytology Smears Of Breast and Cervical Lesions. Anal Quant Cytol Histol, 26(2), 109-120. [21]. Li, J., C. Sun, and Q. Du, (2006) A new box-counting method for estimation of image fractal dimension, Image Processing, 2006 IEEE International Conference on, 3029-3032.