کلیدواژه‌ها = کد MCNPX
شبیه سازی تولید رادیوایزوتوپ پراسئودیمیوم-140 به روش مونت کارلو

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 117-120

ساناز آشوری؛ طیب کاکاوند


امکان‌سنجی پتانسیل آلایش (دوپینگ) سیلیکون در ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 9، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 43-54

10.22052/9.1.43

محمدرضا کاردان؛ زهره غلامزاده؛ الهام باورنگین؛ عطیه جزوزیری؛ یاسر کاسه ساز؛ ارسلان عزتی؛ ناهید صادقی؛ فاطمه علیزاده


دزیمتری تابش گاما براساس روش داده‌برداری گزینشی از آشکارساز یدورسدیم

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 191-196

حسین ذکی دیزجی؛ طیب کاکاوند؛ مهدخت فرزام


ارزیابی عدم قطعیت دز دریافتی ناشی از جابجایی چشمه ها در براکی تراپی پروستات با روش مونت کارلو

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 203-212

زهرا آقائی؛ علیرضا کریمیان؛ محمدحسن علامت ساز


ارزیابی سیستم جدید رادیوگرافی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران از نظر ایمنی پرتویی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 251-256

یاسر کاسه ساز؛ بهروز رکرک؛ حسین چوپان دستجردی


شبیه سازی توزیع دز محیطی سامانه رطوبت و چگالی سنج هسته‌ای مدل MC-1DR با کد MCNPX

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 257-260

مرتضی رئیسی؛ جعفر اسماعیلی؛ ابراهیم شیروانی


بررسی و انتخاب کتابخانه‌های سطح مقطع نوترون در کدMCNPX جهت شبیه‌سازی PGNAA

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 11-18

10.22052/5.1.11

اسمعیل بیات؛ حسین آفریده؛ فریدون عباسی دوانی؛ زهرا علیپور