شبیه‌سازی شار ذرات آلفای ساطع‌شده از دختران رادن استنشاق‌شده در مسیرهای هوایی استوانه‌ای برونشیال ریه با استفاده از کد MCNPX

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

10.22052/3.2.37

چکیده

اثرات بیولوژیکی ناشی از استنشاق گاز رادن با برخورد ذرات آلفا و انتقال انرژی این ذرات به سلول‌ها ارتباط دارد. در این مطالعه، رویکردی جدید با استفاده از کد MCNPX برای محاسبۀ پارامترهای تأثیرگذار در ارزیابی اثرات پرتوگیری رادن اتخاذ شده است. با به‌کارگیری کد MCNPX شبیه‌سازی مسیرهای هوایی استوانه‌ای برونشیال ریه انجام شد و چگالی شار ذرات آلفای ساطع‌شده از دختران رادن ( 218Po و 214Po) نشسته در سطح داخلی این مسیرها به‌دست آمد. براساس چگالی شار ذرات آلفای واپاشی‌شده از 218Po و 214Po در عمق‌های مختلف از مسیرهای هوایی استوانه‌ای برونشیال ریه، کمیت‌های تعداد برخوردها، تعداد سلول‌های جهش‌یافته و دز محاسبه شد. رویکرد محاسبات پارامترهای مذکور مبتنی بر چگالی شار برای اولین بار ارائه می‌شود که منجر به ساده‌تر و آسان‌تر شدن محاسبات می‌گردد. این پارامترها نقش مهمی در ارزیابی ریسک سرطان ریه ناشی از استنشاق گاز رادن دارند. نتایج به‌دست‌آمده با داده‌های تجربی و محاسباتی سایر پژوهشگران جهان نیز مقایسه شد و از تطابق خوبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The flux density simulation of radon progeny alpha particles in the lung bronchial cylindrical airway using MCNPX code

نویسندگان [English]

  • samaneh baradaran 1
  • saeed setayeshi 2
  • Mohammad Reza Kardan 1
چکیده [English]

Biological effects of radiation are due to energy deposition arising from the alpha particles hits with cell nuclei. A simulation has been done to calculate the flux density of Radon progeny alpha particles induced from uniform inner surface source distributed in lung cylindrical airway using Monte Carlo method. Number of hits, transformation frequency and dose has been calculated using obtained flux density by MCNPX simulation in various depths. The results have been verified by comparison with those of other models and experimental data. This was for the first time that the flux density has been accounted as an effective parameter to calculate number of hits, transformation frequency, dose and makes these calculations simpler and faster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCNPX simulation
  • Flux density
  • Alpha particles radon progeny
  • Cylindrical bronchial airway
[1] Committee on Health Risks of Exposure to Radon (BEIR VI), National Research Council. Health Effects of Exposure to Radon: BEIR VI. (1999). [2] National Council on Radiation Protection Measurements. Ionizing Radiation Exposure Population of the United States, NCRP Report 93 (1987). [3] I. Szoke, A. Farkas, I. Balashazy. 3D-modelling of radon-induced cellular radiobiological effects in bronchial airway bifurcations: Direct versus bystander effects. Int. J. Radiat. Biol. 88(6) (2012) 477- 492. [4] S.G. Sawant, G. Randers-Pehrson R.C. Geard, D.J. Brenner, E.J. Hall. The Bystander Effect in Radiation Oncogenisis : I. Transformation in C3H 10T1/2 cells in vitro Can be Initiated in the Uniradiated Neighbors of Irradiated Cells. Radiat. Res. 155(3) (2001) 397–401. [5] W. Hofmann, H. Fakir, I. Aubineau-Laniece, P. Pihet. Interaction of Alpha Particles at the Cellular Level- Implication for the Radiation Weighting Factor. Radiat. Prot. Dosim. 17 (2004) 493–500. [6] R.S. Caswell, J.J. Coyne. Microdosimetry of Radon and Radon Daughters. Radiat. Prot. Dosim. 31 (1990) 395–398. [7] W. Hofmann, G. Menache, J. Crawford- Brown, C.S. Caswell, R. Karam. Modelling Energy Deposition and Cellular Radiation effects in Human Bronchial Epithelium by Radon Progeny Alpha Particles. Health. Phys. 78(4) (2000) 377-393. [8] R.S. Cotran, V. Kumar, S.L. Robbins. Disease of organ systems: The Lung. In: Pathologic Basis of Disease (1989) 797– 810. [9] W.H. Ellett, N.S. Nelson. Epidemiology and risk assessment: Testing models for radon-induced lung cancer. In: Indoor Air and Human Health. (1985) 79–107. [10] International Commission on Radiological Protection, The Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection (ICRP 66). [11] R.R. Mercer, M.L. Russell, J.D. Crapo. Radon dosimetry based on the depth distribution of nuclei in human and rat lungs. Health. Phys. 66(1) (1991) 117–130. [12] D. Nikezic, K.N. Yu. Alpha hit frequency due to radon decay products in human lung cells. Int. J. Radiat .Biol. 77(5) (2001) 559-565. [13] I. Aubineau-Laniece, P. Pihet, , R. Winkler, W. Hofmann D.E. Charlton. Monte Carlo Code for Microdosimetry of Inhaled Alpha Emitters. Radiat. Prot. Dosim. l 99 (2002) 463–468. [14] D.J. Brenner, J.B. Little, R.K. Sachs. The Bystander Effect in Radiation Oncogenisis : II. A Quantitative Model. Radiat. Res. 155 (2001) 402–408. [15] D.J Brenner, R.K. Sachs. Do Low Dose-Rate Bystander Effects Influence Domestic Radon Risks? Int. J. Radiat. Biol. 78(7) (2002) 593–604. [16] J. Crawford-Brown, W. Hofmann. Correlated hit probability and cell transformation in an effect specific track length model applied to in vitro alpha irradiation. Radiat. Environ. Biophys. 40 (2001) 317–323. [17] F.H. Attix. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, (1986). [18] R.S. Caswell, J.J. Coyne. Alpha particle spectra and microdosimetry of radon daughters. In: Cross FT (ed). Indoor Radon and lung cancer. Richard, WA: Bettelle Press (1992) 279-289. [19] R.S. Caswell, L.R. Karam, J.J. Coyne. Systematics of alpha particle energy spectra and lineal energy spectra for Radon daughters. Radiat. Prot. Dosim. 52 (1994) 377–380.