دزیمتری تابش گاما براساس روش داده‌برداری گزینشی از آشکارساز یدورسدیم

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

آشکارسازی تابش برای تعیین مقدار دز تابش لازم است. با توجه به نوع آشکارساز و روش تعیین دز، ممکن است آشکارسازی در سطوح مختلف انجام می‌گیرد. حداقل سطح آشکارسازی، شمارش تعداد پالس‌ها است. به طور معمول، خروجی یک آشکارساز تابش به صورت مستقیم در تعیین مقدار دز تابش قابل استفاده نیست. با تغییر و اصلاح تابع پاسخ و یا خروجی آشکارساز، سعی می‌شود ارتباط و تناسبی بین خروجی آشکارساز با مقدارمعادل دز ایجاد گردد. برای این منظور روش‌های متعدد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به کار برده می‌شود تا مقادیر معادل دز بدست آید. در روش‌های سخت‌افزاری لایه‌هایی به عنوان تعدیل کننده، جبران کننده، کندکننده و غیره استفاده می‌شود. در روش‌های نرم‌افزاری نیز فرآیندهای داده برداری و پردازش آنها مانند بازیابی، پیچش، واپیچش و غیره استفاده می‌شود. روش داده‌برداری گزینشی از چندین کانال انرژی، از روش‌های نرم‌افزاری بوده و در این مقاله ارائه شده است. در این روش، دستیابی به پاسخ دزیمتری فوتون در بازه انرژی MeV 411/0 تاMeV  3 براساس داده‌های یک آشکارساز یدورسدیم پرداخته شده است. با استفاده از شبیه‌سازی کد MCNPX تابع پاسخ آشکارساز برای تابش گاما تعیین گردیده و سپس ضرایب کالیبراسیون برای محاسبه‌ی دز محاسبه شده است. در نهایت پاسخ انرژی آشکارساز یدورسدیم برای دزیمتری تابش گاما برای چندین کانال انرژی تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که روش ارائه شده، دقت بالایی در دزیمتری تابش گاما دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photon dosimetry based on selective data sampling for the NaI(TL) detector

نویسندگان [English]

  • hossein zaki dizaji 1
  • tayeb kakavand 2
  • mahdokht farzam 3
1
2
3
چکیده [English]

Radiation detection is essential for determining of radiation dose. Depend on the detector and dosimetry method, detection process is performed in different levels. Pulse counting is the first level of detection. Typically, the output of a radiation detector for determining value of the radiation dose cannot be used directly. Through changing the response function or the readout detector, is trying to create relevance and proportionality between detector readout and value of the dose equivalent. For this purpose, there are various software methods and hardware methods are obtained dose equivalent values. Software methods such as convolution, Deconvolution, etc. and hardware methods such as additional of layers of modulators, etc have been used. Selective data sampling of multi-channel energy is a software method which has been studied in this paper. The main purpose of this method, is obtaining the response of photon dosimetry at different energies. The response function of NaI(TL) 3”×3” detector for 0.411 MeV to 3 MeV gamma-rays has been simulated by using MCNPX code, and for calculating dose, the calibration coefficients were determined. Finally, the response energy of the detector has been drawn for photon dosimetry of the channels with multiple energy range. Results show that presented dosimety method has high level precision. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detection
  • Response Function
  • Dosimetry
  • Gamma radiation
  • MCNPX code
[1] G.F. Knoll. Radiation metection and measurement. John Wiley Press, USA, (2010). [2] Green, R.A. Price. Energy and angular anisotropy optimization of p- type diode for in vivo dosimetry in photon beam radiotherapy. Radiat. Prot. Dosim. 116 (2005) 152–159. [3] R.H. Olsher, Y. Eisen. A filter technique for optimizing the photon energy response of a silicon pin diode dosemeter. Radiat. Prot. Dosim. 67 (1996) 271-279. [4] H. Dombrowski. Area Dose Rate Valuse Derived From NAI or LaBr3 Spectra Radiat. Prot. Dosim. 67 (2014) 1-8. [5] H. Zaki Dizaji. Energy response improvement for photon dosimetry using pulse analysis. Chin. Phys. C, 40 (2014) 2. [6] ICRP 116, International Commission on Radiological Protec-tion, Annual International Commission on Radiological Pro-tection, 40 (2-5) (2010). [7] Shi.Hu. Xia, Chen.BO. Xian, Li.Ti. Zhu, Di. Yun. Precise Monte Carlo Simulation of Gamma-ray Response Function for an NAI(TL) Detector. Appl. Radit. and Isotop. 10 (2002) 10-16. [8] Monte Carlo N-particle transport code system for multiparticle and high energy applications.Version 2.4.0.LANL Report LA-CP-02-408. Los Alamos U.S.A (2002).