دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، شهریور 1402، صفحه 57-120