دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، اسفند 1395 
پیشینه و سیر تحولات خدمات دزیمتری فردی در ایران

صفحه 35-42

10.22052/5.1.35

منصور جعفری زاده؛ فیروزه ناظری؛ فریبا قشلاقی