دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، اسفند 1395 
طراحی و شبیه‌سازی ستون شتابدهنده دوترونی الکترواستاتیکی 2MV

صفحه 1-10

10.22052/5.1.1

پیوند طاهرپرور؛ جواد رحیقی


بررسی و انتخاب کتابخانه‌های سطح مقطع نوترون در کدMCNPX جهت شبیه‌سازی PGNAA

صفحه 11-18

10.22052/5.1.11

اسمعیل بیات؛ حسین آفریده؛ فریدون عباسی دوانی؛ زهرا علیپور


محاسبات دزیمتری سیستم فرضی P‌GNAA با استفاده از فانتوم ORNL-MIRD و کد محاسباتی مونت کارلو

صفحه 19-28

10.22052/5.1.19

مهدی امیری؛ سجاد بیات؛ حمید شفائی دوک؛ ایوب هاچم بچاری


تعیین پارامترهای فروکشی دمایی دزیمتر ترمولومینسانس (TLD-100) LiF:Mg,Ti

صفحه 29-34

10.22052/5.1.29

سمیه هارونی؛ مصطفی زاهدی فر؛ زینب احمدیان


پیشینه و سیر تحولات خدمات دزیمتری فردی در ایران

صفحه 35-42

10.22052/5.1.35

منصور جعفری زاده؛ فیروزه ناظری؛ فریبا قشلاقی


مطالعه مواجهه عمومی با امواج مایکروویو انتشار‌یافته از سامانه‌های بدون‌ سیم (Wireless) دانشگاه علوم پزشکی قزوین

صفحه 43-50

10.22052/5.1.43

مجتبی جعفروند؛ علی صفری واریانی؛ محمد رحمانی


تخمین آسیب DNA بافت بدن ناشی از دز تابش‌های یونیزان در میدان‌های بزرگ شتاب‌دهنده خطی 6 مگاولتی فوتونی

صفحه 51-57

10.22052/5.1.51

احداله عزتی؛ حمیدرضا خداجوچوکامی؛ مصطفی سهراب پور