پیشینه و سیر تحولات خدمات دزیمتری فردی در ایران

نویسندگان

انرژی اتمی ایران

10.22052/5.1.35

چکیده

پیشینه و روند تغییرات و تحولات خدمات دزیمتری فردی در ایران از آغاز ارائه خدمات دزیمتری فردی فیلم‌بج و TLD توسط واحد قانونی و چگونگی برون‌سپاری این خدمات در این مقاله آمده است. همچنین نتایج به‌دست آمده از مشارکت این دو روش دزیمتری فردی در برنامه دزیمتری مقایسه‌ای بین آزمایشگاهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (فاز یک و فاز دو) و مقایسه با استانداردهای مربوطه ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تحلیل نتایج به‌دست آمده در مقایسه با استانداردهای موجود نشان می‌دهد آزمایشگاه‌های دزیمتری فیلم‌بج و TLD واحد قانونی معیارهای استانداردهای مربوطه را به‌خوبی برآورده می‌سازند و از دقت قابل قبولی برخوردارند. میانگین نسبت دز اندازه‌گیری شده به دز واقعی برای فیلم‌بج در فاز یک، 17/1 و در فاز دو، 03/1 بوده است که نشان­دهنده بهبود نتایج در فاز دو می‌باشد.نتایج دزیمتر TLD دقت بیشتری را نسبت به فیلم‌بج نشان می‌دهد. چنانچه میانگین پاسخ در فاز یک، 1 و در فاز دو، 94/0 می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History and developing procedure of personal dosimetery services in Iran

نویسندگان [English]

  • Mansoor Jafarizadeh
  • Firoozeh nazeri
  • Fariba gheshlaghi
چکیده [English]

History and developing procedure of personal dosimetry services from start of film badge and TLD dosimetry services by legal authority as well as out sourcing of services presented in this article. Also results obtained from participation in regional intercomparisondosimetryprogram (phases 1 and 2) planned by international atomic energy agency (IAEA) presented and discussed. Results of film badge and TLD shows that these methods meet the criteria of external dosimetry standards as well as acceptable uncertainty. Average ratio of measured dose to true dose for film badge was measured to be 1.17 and 1.03 in phase 1 and 2 respectively which shows theimprovement of the results.TLD shows a better results comparing to film badge, for which average of response measured to be 1.1 and 0.94 for phase 1 and 2 respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Film badge
  • TLD
  • Dosimetry
  • Personal dosimetry
[1] Health Physics: A Backward Glance, R. Kathren and P. Ziemer (Editors). Pergamon Press, (1980). [2] H. Smith. The international commission on radiological protection: historical overview, IAEA Bulletin 3, (1988). [3] R.H. Clark and J. Valentin. The history of ICRP and the evolution of its policies, ICRP-109, Annals of ICRP, (2008). [4] ICRU 39, Determination of Dose Equivalents Resulting from External Radiation Sources (1985). [5] Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 60, (1991). [6] The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection ICRP Publication 103, (2007). [7] IAEA – TECDOC – 1126, Intercomparison for individual monitoring of external exposure from photon radiation, (1999). [8] H. Murakami, K. Minami and R.V. Griffith. Results of the IAEA/RCA Personal Dosemeter Intercomparison in the Asian and Pacific Region, Radiat Prot Dosimetry 54 (1): 19-23, (1994). [9] IAEA-TECDOC-CD-1567, Intercomparison of Measurements of Personal Dose Equivalent Hp(10) in Photon Fields in the West Asia Region, (2007). [10] M. Sohrabi. The state of radiation protection in Iran, irpa7, cdrom, vol.2, (1988). [11] R. Abedinzadeh, H. Parnianpour. Radiation Protection in Iran, Iranian J. Publ. Hlth, no.14, Vol.9, (1980). [12] Internal report of national radiation protection of Iran, (in Persian), (1979). [13] M. Jafarizadeh et al. Occupational dose assessment and national dose registry system in Iran, vol.144, No. 1-4, pp. 52-55, (2011), Radiation Protection Dosimetry. [14] IAEA safety guide: assessment of occupational exposure due to external sources of radiation, safety guide RS-G-1.3, (1999). [15] IAEA safety standards, General Safety Requirements Part 3No. GSR Part 3: International Basic Safety Standards, (2011). [16] General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO/IEC 17025, (2005). [17] ISO 4037-1: X and gamma reference radiation for calibrating dosimeters and doseratemeters and for determining their respose as a function of photon energy part1:radiation characteristics and production methods, (1996).