کلیدواژه‌ها = پرتوگیری
بررسی عوامل موثر در ایجاد حوادث پرتوی در فعالیت رادیوگرافی صنعتی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 101-105

سیدجواد حسینی علی آبادی؛ حامد کسایی؛ حسین کریمی آشتیانی


ارزیابی تطابق با استاندارد ایمنی پرتویی سامانه های بازرسی کامیونی/کانتینری ساخت داخل

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 153-159

دانیال صالحی جوزانی؛ حسین کریمی آشتیانی؛ محمد نوروزی؛ علی حیدرنیا؛ سعید تقی زاده؛ فیروزه ناظری


ناحیه خطر اسمی در مراکز لیزر درمانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 9-12

عاطفه شاملو؛ شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی


خطرات نور لیزر برای کادر پروازی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 17-20

شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی؛ زهره رجبی