کلیدواژه‌ها = کد MCNP
محاسبه مونت‌کارلو فعال‌سازی نوترونی چشمه نوترونAm-Be دانشگاه شهید باهنرکرمان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 33-36

آرزو ریاحی؛ محمد رضا رضایی راینی نژاد


اسپالیشن بدنه ایستگاه فضایی بینالمللی ( ISS) ناشی از چشمه اکسیژن کیهانی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-40

آرزو ریاحی؛ محمد رضا رضایی راینی نژاد


تعیین دز نوترون و گاما در راکتور تحقیقاتی MNSR

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 53-58

محمدحسین چوپان دستجردی؛ جواد مختاری


بهینه سازی میزان تولید 99Mo-99mTC بروش شکافت در راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 59-62

آرزو شریفی؛ محمدرضا عبدی؛ رضا گستریانی؛ محمدحسین چوپان دستجردی


محاسبه‌ی بازده آشکارساز HPGe به دو روش تجربی و شبیه‌سازی برای چشمه‌ی حجیم خاکی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 19-28

10.22052/7.3.19

محمدرضا صافی؛ احمد شیرانی؛ خالید رحمانی


محاسبات دزیمتری سیستم فرضی P‌GNAA با استفاده از فانتوم ORNL-MIRD و کد محاسباتی مونت کارلو

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 19-28

10.22052/5.1.19

مهدی امیری؛ سجاد بیات؛ حمید شفائی دوک؛ ایوب هاچم بچاری


شبیه سازی آهنگ دز جذب شده سیب درختی در سامانه گاما سل 220 با استفاده از کد MCNPX

دوره 4، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 57-63

10.22052/3.3.57

مرتضی رئیسی؛ اسماعیل شهریاری؛ افشین اخوت