کلیدواژه‌ها = نوترون
محاسبه مونت‌کارلو فعال‌سازی نوترونی چشمه نوترونAm-Be دانشگاه شهید باهنرکرمان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 33-36

آرزو ریاحی؛ محمد رضا رضایی راینی نژاد


طراحی و ساخت حفاظ پرتوی کامپوزیت‌های پلیمری انعطاف‌پذیر برای میدان‌های آمیخته نوترون-گاما

دوره 8، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 25-34

10.22052/7.2.25

سیدرضا هاشمی؛ مجتبی تاجیک؛ اسکندر اسدی امیر آبادی


بررسی آسیب‌های مستقیم نوترون‌های با انرژی 0/1 تا 2 مگا الکترون ولت، بر ساختار اتمی مولکول DNA با ابزار Geant4

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 1-10

10.22052/7.1.1

اعظم ذبیحی؛ قاسم فروزانی؛ فرید سمسارها؛ امیر مصلحی؛ پیمان رضائیان