کلیدواژه‌ها = HYSPLIT
بررسی مسیرهای پراکندگی و میزان پخش مواد رادیواکتیو در جو ناشی از عملکرد راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس

دوره 7، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 37-42

یاسر حمیدی اطهر؛ فرشاد فقیهی؛ کمال حداد؛ احمد پیروزمند


الگوهای پراکندگی مواد پرتوزای رهاشده در اثر وقوع سوانح در نیروگاه های هسته ای اطراف ایران

دوره 6، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 23-32

10.22052/5.3.23

کمال مصطفی نژاد؛ محمدرضا کاردان؛ حسین آفریده؛ میترا اطهری علاف؛ اسد باباخانی؛ ایوب بنوشی