بررسی مسیرهای پراکندگی و میزان پخش مواد رادیواکتیو در جو ناشی از عملکرد راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

در این تحقیق به بررسی مسیرهای پراکندگی و میزان غلظت هست­ه های پرتوزا در جو حاصل از عملکرد عادی راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس پرداخته‌شده است. ازآنجایی‌که هنوز راکتور موردنظر در مرحله طراحی مفهومی است، بنابراین از مشخصات راکتور تحقیقاتی تهران که بسیار شبیه این راکتور می‌باشد، استفاده‌شده است. شبیه­سازی­ها برای یک دوره یک‌ساله (2016) انجام‌شده و با استفاده از داده ­های نشت محصولات شکافت به بیرون در شرایط کارکرد عادی راکتور تحقیقاتی تهران و همچنین کد محیطی HYSPLIT، بررسی­ های مربوط به مسیر پراکندگی و محاسبات مربوط به توزیع غلظت انجام‌شده است. در این تحقیق از داده­ های هواشناسی NOAA(GDAS) استفاده‌شده و سپس معادل دز مؤثر کل سالانه (TEDE) محاسبه گردیده است. نتایج نشان می­دهد با فرض اینکه راکتور تحقیقاتی موردنظر در طول یک سال کار کند، میزان دز دریافتی کمتر از حد مجاز)  (1mSv پذیرفته شده توسط کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر اشعه (ICRP < /span>) می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the trajectory and amount of radioactive materials effluence in the atmosphere due to operation of Fars proposed research reactor

نویسندگان [English]

  • Yaser Hamidi Athar
  • Farshad Faghihi
  • Kamal Hadad
  • Ahmad Pirouzmand
چکیده [English]

In this study, the trajectory and the concentration of radioactive nuclei in the atmosphere resulting from the Fars proposed research reactor innormal operation condition have been investigated. Since the reactor is in the conceptual design stage, so we use the characteristics of the Tehran research reactor, which is very similar to this reactor. Simulations were carried out for a one-year period (2016) and we use data from fission products leakage that extract from the Tehran Research Reactor in normal operating conditions and using HYSPLIT environmental code for studies that related to the trajectory and Concentration distributioncalculation. In this study, Meteorological Data NOAA (GDAS) have been used and then the total effective dose equivalent (TEDE) is calculated. The results show that, while the research reactor operated for a year, the received dose rateis less than the 1mSvthat adoped by the International Commission on Radiation Protection (ICRP).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • HYSPLIT
  • TEDE
  • Trajectory
  • research reactor
  • radioactive materials effluence
[1] R.R. Draxler, G.D. Hess. Description of The HYSPLIT_4 Modeling System, NOAA Technical Memorandum ERL ARL-224. Air Resources Laboratory Silver Spring, Maryland, December 1997, Revised: 2004, January. [2] R.R. Draxler. An Overview of the HYSPLIT Modeling System for Trajectory and Dispersion Applications. [3] AEOI, Safety Analysis Report for the Tehran Research Reactor (LEU). Tehran, Iran, (2001). [4] J. Pasler. Description of the atmospheric Dispersion Model ATSTEP, (2000).