کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی مونت‌کارلو
دز غیرمنتظره و اثر بیولوژیکی ناشی از آلودگی نوترونی در شتاب‌دهنده‌های خطی

دوره 7، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 43-48

اصغر حدادی؛ داریوش سرداری؛ الهام سعیدزاده