بررسی تأثیر انرژی چشمه بر روی کیفیت پروفایل شمارش بدست آمده از تکنیک اسکن به کمک پرتوهای گاما در عیب یابی یک ستون تقطیر سینی دار آزمایشگاهی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22052/4.4.21

چکیده

در این مقاله تأثیر انرژی چشمه بر روی کیفیت پروفایل شمارش بدست آمده از تکنیک اسکن به کمک پرتوهای گاما بررسی شده است. برای بررسی تأثیر انرژی چشمه، یک برج تقطیر آزمایشگاهی (با سینی­های یک گذر و قطر 51 سانتی­متر)همراه با آشکارساز­تابشی NaI(Tl) با ابعاد یک اینچ در یک اینچ مورد استفاده قرار گرفت. جهت شبیه­سازی ستون تقطیر در شرایط عملکردی عادی و عیب­دار، از کد مونت کارلوی MCNPX استفاده شد. چشمه­های Co-60 و Cs-137 برای بررسی تأثیر انرژی چشمه مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج شبیه­سازی اسکن ستون سینی­دار با نتایج تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته­ و تأیید شده­اند. نتایج حاکی ازآن است که چشمه  Cs-137منجر به آمار شمارش بهتر برای ستون مورد تحقیق می­شود و عیب کف روی سینی با این چشمه برای ستون مذکور بهتر تشخیص داده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of source energy effect on the quality of counting profile obtained using gamma scanning technique in troubleshooting of a lab-scale tray type column

نویسندگان [English]

  • Hadi Shahabinejad 1
  • Amir Hossein Feghhi 2
چکیده [English]

The source energy effect on the quality of counting profile obtained using gamma ray scanning technique was investigated. A lab-scale tray type column (one-pass tray type with 51 cm diameter) along with a 1×1 inch NaI(Tl) has been applied to investigate the source energy effect. MCNPX Monte Carlo code was used to simulate the column in normal and abnormal operating conditions. Cs-137 and Co-60 sources were used to investigate the source energy effect. The simulation results of the column scanning were validated by experimental measurement results. Based on the outcomes, Cs-137 leads to a better statistics and the foaming defect is better distinguished using Cs-137 compared with Co-60.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma scanning technique
  • Distillation columns
  • Troubleshooting
  • Monte Carlo simulation
  • Radiation Detector
  • Radioisotope source
[1] P. Walinjkar, and G. Singh. Dual energy gamma scanning technique to analyze condition of distillation columns, Indian Journal of pure & Applied Physics, 49 (2011) 669-672. [2] H. Shahabinejad, S.A.H. Feghhi, M. Khorsandi. Structural Inspection and Troubleshooting Analysis of a Lab-Scale Distillation Column Using Gamma Scanning Technique in Comparison with Monte Carlo Simulations, Measurement, 55 (2014) 375-381. [3] International Atomic Energy Agency (IAEA), Industrial Process Gamma Tomography, (2008). [4] J. Abdullah, Gamma-ray scanning for troubleshooting, optimization and predictive maintenance of distillation columns, Hydrocarbon Asia, (2005) 62-65. [5] H. Shahabinejad, S.A.H. Feghhi, and M. Khorsandi. Impact of Measurement Approach on the Quality of Gamma Scanning Density Profile in a Tray Type Lab-Scale Column, Radiation Measurements. 61 (2014) 1-5. [6] H. Shahabinejad, S.A.H. Feghhi. Design, optimization and performance of sourceand detector collimators for gamma-ray scanning of a lab-scale distillation column, Applied Radiation and Isotopes 99 (2015) 25-34. [7] H.G. Hughes. MCNPX TMx 2.4.0, User´s Manual – Version 2.4.0, Los Alamos National Laboratory, LA-CP-02-408, (2002).