کلیدواژه‌ها = فانتوم
اعتبارسنجی و مقایسه نتایج دز فانتوم سر شبیه سازی شده با کد مونت کارلوی GATEو دزیمتر ترمولومینسانس در تصویربرداری PET-CT

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 161-165

صدیقه سینا؛ مهرنوش کریمی پورفرد؛ مریم صادقی؛ سیدمحمد انتظارمهدی؛ مهرالسادات علوی


ساخت فانتوم مرجع زن بزرگسال ایرانی و انجام محاسبات دزسنجی داخلی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 53-64

10.22052/8.3.53

نیلوفر رفعت متولی؛ سید هاشم میری حکیم آباد؛ علییه حسینیان ازغدی


اندازه گیری و مقایسه وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم های آب و پلکسی گلس به روش تداخل سنجی، برای استفاده در کالریمتری نوری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-60

رضا نشاطی؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ امیر محمد بیگ زاده


ارزیابی دز مؤثر بیمار در نوترون-درمانی مغز با باریکه نوترونی راکتور تهران

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 1-6

10.22052/4.1.1

یاسر کاسه ساز؛ حسین جراحی؛ سید محسن صالح کوتاهی