نویسنده = شهریار ابوالحسینی
ناحیه خطر اسمی در مراکز لیزر درمانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 9-12

عاطفه شاملو؛ شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی


اهمیت دز جذبی تابش های لیزری در کاربردهای پزشکی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 13-16

عاطفه شاملو؛ شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی


خطرات نور لیزر برای کادر پروازی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 17-20

شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی؛ زهره رجبی