اهمیت دز جذبی تابش های لیزری در کاربردهای پزشکی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

آسیب حاصل از تابش به میران جذب انرژی بستگی دارد، و تقریباً با تراکم انرژی جذب شده در بافت متناسب است. در بررسی تابش خارجی با شار انرژی معین، مقدار دز جذب شده در هر نقطه از بافت به نوع تابش، انرژی تابش، فاصله عمق محل دریافت دز و اجزای اصلی سازنده محیط جاذب در آن نقطه بستگی دارد. در پرتو درمانی، میزان دز جذبی یا انرژی جذب شده در بافت حائز اهمیت است. این مسئله در خصوص پرتوهای یونساز همانند ایکس و گاما تقریباً شناخته شده است و در پروتکل­های درمانی اجرا می­گردد. لیکن در لیزر درمانی کمتر به آن توجه شده است. به علت وجود خطرات بالفعل در کار با لیزر، دزیمتری در لیزر درمانی بسیار حائز اهمیت است و علاوه بر رعایت حدود مجاز تابشی به لحاظ حفاظت پرتویی لزوماً میزان دز تابش جهت دستیابی به اثر مطلوب از الزامات این کاربرد لیزر در پزشکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of absorbed dose in medical applications

نویسندگان [English]

  • Atefe Shamloo 1
  • Shahryar Abolhosseini 2
  • Fateme Veisi 2
چکیده [English]

Radiation damage depends on energy absorption, and is approximately proportional to the absorbed energy density in the tissue. In external radiation consideration with a certain energy flux, the amount of absorbed dose in each point of the tissue depends on the type of radiation, the radiation energy, the depth of the place of receipt, and the main components of the absorber environment. The absorbed energy in tissue is important in radiotherapy. This issue is well known for ionizing radiation such as X and Gamma, and is implemented in therapeutic protocols. But less attention is paid to laser therapy. Due to the actual risks of laser use, dosimeters in laser therapy are very important, in addition to observing the permissible radiation limits, in terms of radiation protection, radiation dose is required to achieve the desired effect from the requirements of this laser application in medicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Laser
  • Exposure limit
  • Dosimetry