نویسنده = رضا فقیهی
طراحی و کالیبراسیون یک آشکارساز غیرفعال برای تفکیک ذرات نوترون، پروتون و آلفا در میدان‌های تابش مخلوط

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 7-14

فربد بهرامی؛ سمانه برادران؛ فریدون میانجی؛ رضا فقیهی


معرفی کامپوزیت استخوانی بعنوان معادل بافت جهت استفاده در فانتوم‌های رادیوتراپی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 367-372

حامد کسائی؛ رضا فقیهی؛ علی احمدی؛ علیرضا مؤمن رکن‌آبادی


اندازه‌گیری ضریب تضعیف خطی کامپوزیت‌های تقویت‌شده با مواد نانو مورد استفاده در حفاظ سازی

دوره 7، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 5-10

سمیرا سرشوق؛ کمال حداد؛ رضا فقیهی؛ سید مجتبی زبرجد؛ محمدهادی مقیم


مقایسه تجربی سطح مقطع جذب نوترون‌های حرارتی در ذرات با مقیاس نانو و میکرو

دوره 7، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 57-65

ایمان طهماسبی؛ کمال حداد؛ رضا فقیهی


روش جدید خورش چندمرحله‌ای کالیبراسیون آشکارساز ردپای هسته‌ای 39CR- برای بیناب‌سنجی ذرات آلفا

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-6

10.22052/3.1.1

فربد بهرامی؛ فریدون عبداله میانجی؛ مهران طاهری؛ رضا فقیهی