نویسنده = میرشهرام حسینی پناه
بررسی قابلیت استفاده از هیدریدهای فلزی به عنوان کندکننده و حفاظ نوترون به کمک کد MCNPX

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 179-184

ایرج مرادی قراتلو؛ یاسر کاسه ساز؛ میرشهرام حسینی پناه