اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مصطفی زاهدی فر
استاد دانشگاه کاشان

 • zhdfrkashanu.ac.ir

مدیر مسئول

احمد رمضانی مقدم
دانشیار دانشگاه کاشان

 • ramezamokashanu.ac.ir

مدیر اجرایی

احسان صادقی
دانشیار دانشگاه کاشان

 • sdghkashanu.ac.ir

کارشناس نشریه

مرجان حکیمی نژاد
دانشگاه کاشان

 • m.hakimi20gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمودرضا آقامیری
استاد دانشگاه شهید بهشتی

 • smr-aghamirisbu.ac.ir
محمد تقی بحرینی طوسی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • bahreynimtmums.ac.ir
احمد بیطرفان رجبی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • ahmad.bitarafangmail.com
محمدرضا دیوبند
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • mdeevbandsbmu.ac.ir
مصطفی زاهدی فر
استاد دانشگاه کاشان

 • zhdfrkashanu.ac.ir
رضا فقیهی
استاد دانشگاه شیراز

 • faghihirshirazu.ac.ir
محمد رضا کاردان
دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران

 • mkardanaeoi.org.ir
سیدمحمدجواد مرتضوی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 • mortazavismjgmail.com