اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مصطفی زاهدی فر

فیزیک هسته ای استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/zahedifar/fa
zhdfrkashanu.ac.ir
0009-0006-0763-1632

h-index: 17  

مدیر مسئول

احمد رمضانی مقدم آرانی

فیزیک هسته ای دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/aramazani/fa
ramezamokashanu.ac.ir
0000-0001-7472-7120

h-index: 9  

مدیر اجرایی

احسان صادقی

فیزیک هسته ای دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/sadeghi/fa
sdghkashanu.ac.ir
0000-0002-8216-9146

h-index: 11  

کارشناس نشریه

مرجان حکیمی نژاد

نظریه جبری گراف دانشگاه کاشان

m.hakimi20gmail.com
0000-0002-4638-6565

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمودرضا آقامیری

فیزیک هسته ای استاد دانشگاه شهید بهشتی

president.sbu.ac.ir/1_boss
smr-aghamirisbu.ac.ir

h-index: 16  

محمد تقی بحرینی طوسی

فیزیک پزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

www.magiran.com/author/profile/326448/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
bahreynimtmums.ac.ir
0000-0002-3698-5716

h-index: 14  

احمد بیطرفان رجبی

فیزیک پزشکی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

drbitarafan.old.rhc.ac.ir/fa
ahmad.bitarafangmail.com
0000-0002-1596-6292

h-index: 18  

محمدرضا دیوبند

فیزیک پزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

biomed.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
mdeevbandsbmu.ac.ir
0000-0002-4795-1853

h-index: 13  

مصطفی زاهدی فر

فیزیک هسته ای استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/zahedifar/fa
zhdfrkashanu.ac.ir
0009-0006-0763-1632

h-index: 17  

رضا فقیهی

فیزیک هسته ای استاد دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~faghihir
faghihirshirazu.ac.ir
0000-0003-3238-6887

h-index: 15  

محمد رضا کاردان

پرتو پزشکی دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران

www.magiran.com/author/profile/320348/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
mkardanaeoi.org.ir
0000-0003-1219-6461

h-index: 11  

سیدمحمدجواد مرتضوی

فیزیک پزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

dr-mortazavi.ir
mortazavismjgmail.com
0000-0003-4189-7777

h-index: 49