شبیه‌سازی کالریمتر آب برای گسترۀ دز پایین باریکۀ الکترون سطح درمانی با استفاده از کد کامپیوتری MCNP4C

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران

2 دانشگاه شاهرود

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22052/3.1.19

چکیده

در این کار پژوهشی، یک دستگاه کالریمتر آب که به‌منظور دزیمتری باریکۀ الکترون‌های حاصل از شتاب‌دهنده‌های درمانی و در گسترۀ دز جذبی پایین به‌کار می‌رود، با استفاده از کد کامپیوتری MCNP4C شبیه‌سازی شد. سپس منحنی‌های دز عمق محاسبه و با مقادیر تجربی مقایسه شد. همچنین تأثیر لایه‌های پراکننده در عمق دز بیشینه مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که حضور لایه‌های پراکننده منجر به جذب دز بیشینه در عمق کمتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation a water calorimeter for low dose electron beam in therapy level, using MCNP4C computer code

نویسندگان [English]

  • Nahid Hajiloo 1
  • Seyyed Mostafa mohammadi 2
  • Golrokh Shafiee 3
  • Farhood Ziaie 1
چکیده [English]

In this research, a water calorimeter that can be used for dosimetry of electron beams from therapy accelerators at low absorption dose has been simulated using MCNP4C computer code. Then the depth dose curves were calculated and compared with experimental values. In addition, the effect of back scattering layers in depth of maximum dose was studied and it was found that these layers absorb the maximum dose in lower depths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dosimetry
  • Calorimeter
  • Simulation
  • MCNP4C code
[3] D.T. Burns, M.R. McEwen and A.J. Williams. An NPL absorbed dose calibration service for electron beam radiotherapy Proc. Int. Symp. On Measurement Assurance in Dosimetry, IAEA-SM-330/34, ed S P Flitton, (1994) p 61. [4]S.R. Domen, P.J. Lamperti. A heat-loss-compensated calorimeter: Theory, design and performance. J. Res. Natl. Bur. Stand. A, 78, (1974) 595–610. [5] K. Stewart. The development of new devices for accurate radiation dose measurement: A guarded liquid ionization chamber and an electron sealed water calorimeter. Department of physics McGill university, Montreal August, (2007). [6] S. Lovell and H. Shen. A flow calorimetric method of determining electron beam energy. Phys Med Biol 21 (1976) 198-208. [7]Los Alamos National Laboratory. Monte Carlo N-Particle Transport Code System, MCNP4C. Los Alamos, New Mexico (2000).