کلیدواژه‌ها = فضای باز
اندازه گیری آهنگ دز ناشی از تابش زمینه در فضای باز در شهر رشت با استفاده از دزیمتر گازی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 45-50

علیرضا آزادبر؛ حامد بیگلی؛ سعیده حسینی خرطومی


خطرات نور لیزر برای کادر پروازی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 17-20

شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی؛ زهره رجبی