نویسنده = محمد رضا شجاعی
بررسی اثر فیلترگذاری در سیستم تصویربرداری روبشی شکافی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 41-43

حسین محمدی؛ محمدرضا شجاعی؛ جمشید سلطانی نبی‌پور


بررسی میزان دز دریافتی توسط پرتوکاران زن در مراکز اسکن ریه با رادیو داروی به صورت تجربی و شبیه‌سازی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 49-52

مرضیه السادات حسینی مقدم؛ محمد رضا شجاعی؛ حمزه حسین نژاد


بررسی اثر نوسانات ولتاژ بر کیفیت پرتوهای اشعه ایکس در محدوده انرژی رادیولوژی تشخیصی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 261-266

حسین محمدی؛ محمدرضا شجاعی؛ جمشید سلطانی نبی پور