بررسی میزان دز دریافتی توسط پرتوکاران زن در مراکز اسکن ریه با رادیو داروی به صورت تجربی و شبیه‌سازی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه فنی و حرفه‌ای مشهد

چکیده

    یکی ازمهم ترین گروه هایی که میتوانند در معرض تابش­های هسته­ای قرار بگیرند، زنان باردار و جنین آن­ها می­باشند. این گروه از افراد می­توانند به صورت تکنسین در مراکز هسته­ای در­مجاورت بیماران تحت درمان یا مراکز تشخیصی پزشکی هسته­ای حضور داشته ­باشند، هدف از مقاله تعیین میزان دز دریافتی توسط تکنسین­های خانم است که به طور غیر مستقیم درمجاورت تابش­های هسته ای قرار دارند. جهت صحت سنجی نتایج شبیه سازی کامپیوتری مقایسه ­ای با نتایج تجربی انجام گرفته از بخش  پزشکی هسته­ای بیمارستان امام حسین(ع) واقع در شاهرود صورت گرفت،که  آنالیز آماری انجام گرفته روی نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معنی داری بین نتایج شبیه سازی و نتایج تجربی وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the dose received by women worker in the lung scan centers use 99mTC-MAA by experimental and simulation

نویسندگان [English]

  • Marzieh sadat Hosseini moghadam 1
  • Mohammad reza Shojaei 1
  • Hamzeh Hosseinnezhad 2
چکیده [English]

One of the most important groups that can be exposed to nuclear radiation is pregnant women and their fetus. This group of people can be technicians at nuclear centers located in the patients undergoing treatment or nuclear medicine diagnostic centers. The purpose of the paper is to determine the rate of doses received by female technicians who are indirectly in the vicinity of nuclear radiation. In order to verify the results of computer simulation, a comparison was made with experimental results from the nuclear medicine department of Imam Hossein Hospital in Shahroud. The statistical analysis of the results showed that there was a significant difference between the simulation results and there are no experimental results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiopharmaceutical 99mTC feature
  • Monte Carlo simulation
  • MCNPX‌ code
  • Radiation dose
[1] Cunningham, J. R., and Harold E. J,The physics of radiology. Springfield Charles C. Thomas, U.S.A, (1983). [2] Cherry, S.R., Sorenson, J.A. and Phelps, M.E, Physics in nuclear medicine. Elsevier HealthSciences, (2012). [3] Xu, X. G., and Keith F. E., Handbook of anatomical models for radiation dosimetry. CRC Press, (2009). [4] Valentin, J. ICRP publication 84: pregnancy and medical radiation.” Annals of the ICRP 30 (2000):1. [5] Bushberg, Jerrold T., and John M. Boone. The essential physics of medical imaging. Lippincott Williams & Wilkins, (2011). [6] Knishi E., Kusama T., Urinary excretion and external radiation dose from patients administrated with radiopharmaceuticals 54(18): (1994).