نویسنده = علی بهرامی سامانی
ارزیابی میزان پرتوزایی رادون-222 و رادیوم-226 در آب‌های معدنی وآشامیدنی شهرستان سرعین

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 11-20

10.22052/7.1.11

شیوا جباری؛ بهرام سلیمی؛ علی بهرامی سامانی؛ سیمیندخت شیروانی آرانی