نویسنده = سید ابوالقاسم حائری
دزسنجی زیستی با استفاده از روش سنجش القای شیمیایی تراکم پیش‌رس کروموزومی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 327-332

زهرا جباری راد؛ سید ابوالقاسم حائری


اندازه گیری پرتوگیری سالانه مردم در مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر

دوره 7، شماره 5، آذر 1397، صفحه 15-22

10.22052/6.5.15

فرشته عباسی سیر؛ پرویز عبدالمالکی؛ سید ابوالقاسم حائری؛ سیدمهدی حسینی پویا؛ سمانه برادران؛ مجید صادقخانی؛ محمدرضا دشتی پور