اندازه گیری پرتوگیری سالانه مردم در مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.22052/6.5.15

چکیده

قسمت­ هایی از شهر رامسر در شمال ایران، به دلیل غلظت بالای رادیوایزوتوپ­ های رادیم- 226 و دختران آن به ویژه رادون-222، دارای بالاترین میزان پرتوزایی طبیعی در دنیا می­ باشند و لذا همواره مورد علاقه جهت مطالعات مرتبط پرتوی قرار دارند. در این مطالعه با هدف برآورد به روز پرتوگیری مردم(Public Exposure)  در مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در این شهر، 24 خانه و از هر خانه یک نفر از افراد ساکن در این مناطق انتخاب شده و میزان پرتوگیری خارجی ناشی از رادیم و محصولات واپاشی آن، به روش غیرفعال به وسیله دزیمتری ترمولومینسانس و اتاقک نفوذی رادون، اندازه­ گیری شد. کمترین و بیشترین مقدار دز مجموع مؤثر سالانه ناشی از گامای رادیم-226 و دختران آن، سرب-214 و بیسموت-214 و همچنین رادون -222 موجود در فضای داخل منازل به ترتیب 11/2 و بیش از 68 میلی­ سیورت در سال اندازه­ گیری شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of public exposure in high background natural radiation areas (HBNRAs) of Ramsar

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Abbasisiar 1
 • Parviz Abdolmaleki 2
 • Abolghasem Haeri 1
 • Mahdi Hosseini Pooya 1
 • Samaneh Baradaran 1
 • Majid Sadegh khani 1
 • Mohammad Reza Dashtipoor 1
1
2
چکیده [English]

Some areas in Ramsar, a northern city of IRAN, have the most natural radiation level in the world which is due to high concentration of 226Ra and its daughter products specially 222Rn and therefore these regions have been interested for radiation related investigations. The aim of this study also has been to evaluate public exposure in such areas in Ramsar, in order to obtain up to date information of the region. In this regard, 24 houses in the Ramsar HBNRAs were selected and indoor annual effective dose for some of the inhabitants (24 persons) were measured by passive methods using thermoluminescence dosimeters (TLDs) and radon diffusion chamber. Gamma dose rates were determined using survey meter, RDS-110.
The measured annual effective dose due to 226Ra and 222Rn were in the range of: 2.11 up to greater than 68 mSv and indoor Rn concentrations varied between50 to greater than 2280 Bq.m-3.  The total annual effective dose due to indoor gamma radiation (due to 226Ra and its daughter products, 214Pb and 214Bi) and also 222Rn was measured in the range of 2.11 to greater than 68 mSv.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • High Background Natural Radiation Areas
 • 226Ra
 • 222Rn
 • Thermo luminescence Dosimeter
 • Radon diffusion chamber
[1] A.S. Aliyu and A.T. Ramli. The world's high background natural radiation areas (HBNRAs) revisited: A broad overview of the dosimetric, epidemiological and radiobiological issues, Radiation Measurements, 73 (2015) 51–59. [2] M. Sohrabi. World high background natural radiation areas: need to protect public from radiation exposure. Radiation Measurements, 50 (2013) 166–171 [3] M. Ghiassi-nejad, S.M.J. Mortazavi, J.R. Cameron, A. Niroomand-rad and P.A. Karam. VERY HIGH BACKGROUND RADIATION AREAS OF RAMSAR, IRAN: PRELIMINARY BIOLOGICAL STUDIES, Health Physics 82(1) (2002) 87–93. [4] A. Ruano-Ravina, T.K. Kelsey, A. Fernández-Villar and J.M. Barros-Dios. Action levels for indoor radon: Different risks for the same lung carcinogen?, uropean Respiratory Journal, 50(5) (2017) 1701609. [5] E. Bavarnegin, N. Fathabadi, M. Vahabi-Moghaddam, M. Vasheghani Farahani, M. Moradi and A. Babakhni. Radon exhalation rate and natural radionuclide content in building materials of high background areas of Ramsar, Iran. Journal of Environmental Radioactivity 117 (2013) 36–40. [6] M. Ghiassi-Nejad, M.M. Beitolahi, N. Fallahian and M. Saghirzade. New finding in very high natural radon area at Ramsar, Iran. International Congress Series 1276 (2005). [7] M. Jafari-zadeh, F. Nazeri, S.M. Hosseini-Pooya, M. Taheri, F. Gheshlaghi, M.R. Kardan, A. Babakhani N. Rastkhah, F. Yousefi-Nejad, M. Darabi, T. Oruji, Z. Gholamali-zadeh, J. Karimi-Diba, A.A. Kazemi-Movahed, M.R. Dashti-pour, A. Enferadi, M.H. Jahanbakhshian and M.R. Sadegh-khani. OCCUPATIONAL DOSE ASSESSMENT AND NATIONAL DOSE REGISTRY SYSTEM IN IRAN, Radiation Protection Dosimetry (RPD), 144(1–4) (2011) 52–55. [8] S.M. Hosseini-Pooya and T. Orouji. Evaluation of Effective Sources in Uncertainty Measurements of Personal Dosimetry by a Harshaw TLD System, Journal of Biomed Physic Engineering, 4(2) (2014) 43–48. [10] IAEA SAFETY GUIDE No. RS-G-1.3, Assessment of Occupational ExposureDue to External Sources of Radiation, (1999) 77. [12] UNSCEAR (2000). [13] S. Almgren, M. Isaksson and L. Barregard. Gamma radiation doses to people living in Western Sweden, Journal of Environmental Radioactivity, 99 (2008) 394–403. [14] M. Sohrabi and A.R. Esmaili. New public dose assessment of elevated natural radiation areas of Ramsar (Iran) for epidemiological studies. Int. Congr. Ser. 1225 (2002) 15–24. [15] M. Sohrabi and M. Babapouran. New public dose assessment from internal and external exposures in low-and elevated-level natural radiation areas of Ramsar, Iran. Int. Elsevier. Congress Ser, (2005) 169–174. [16] T. Allahverdi-Pourfallah, H. Babapour and M. Shahidi. Evaluation of High Level Environmental Background Radiation Areas and its Variation in Ramsar. Iranian Journal of Medical Physics, 9(2) (2012) 87–92. [17] M. Amirzadi, S.M. Hosseini-Pooya, M. Taheri and A. Babakhani. Complementary measurement of Radon concentraion in water sources and natural exposure in dwellings in the vicinity of the Ramsar HLNRA, IRAN, Nuclear Technology and Radiation Protection, 27(4) (2012) 399–403. [18] S. Mohammadi, M. Taghavi-Dehaghani, M.R. Gharaati, R. Masoomi and M. Ghiassi-Nejad. Adaptive Response of Blood Lymphocytes of Inhabitants Residing in High Background Radiation Areas of Ramsar- Micronuclei, Apoptosis and Comet Assays. J Radiat Res; 47(3-4) (2006) 279–285. [19] F. Zakeri, M. Rajabpour, S.A. Haeri, R. Kanda, I. Hayata and S. Nakamura. Chromosome aberrations in peripheral blood lymphocytes of individuals living in high background radiation areas of Ramsar, Iran. Radiat Environ Biophys, 50(4) (2011) 571–578.