نویسنده = داریوش سرداری
بررسی میزان افزایش نسبت قله‌های 5a/5 در نانوذرات TLD-100 در تابش‌های آلفا و گاما

دوره 10، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 39-48

10.22052/9.3.39

محمود حیدری؛ خیرالله محمدی؛ داریوش سرداری


بررسی تغییر میزان آسیب‌های DNA تحت تابش پروتون درحضور نانوذرات مختلف طلا، گادولینیوم و ید با استفاده از ابزار Geant4-DNA

دوره 10، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 1-10

10.22052/9.2.1

سیدجواد حسینی علی آبادی؛ داریوش سرداری؛ الهام سعیدزاده؛ سمانه برادران


شبیه‌سازی اپتیکی و اندازه‌گیری تجربی پاسخ گامای سوسوزن‌های پلاستیک در ابعاد مختلف

دوره 9، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 9-16

10.22052/8.3.9

پرویز قربانی؛ داریوش سرداری؛ روح اله عظیمی راد؛ محمد حسن‌طلب