نویسنده = سعید حمیدی
تعیین شدت و طیف نوترون‌های به‌وجودآمده در حین تولید رادیوایزوتوپ18F

دوره 5، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 39-44

10.22052/4.2.39

ناهید حاجیلو؛ سمیه رخشانی؛ غلامرضا رئیس علی؛ سعید حمیدی


محاسبه میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتو درمانی با الکترون در بیمارستان آیت ا...خوانساری اراک

دوره 3، شماره 4، آذر 1393، صفحه 23-32

10.22052/2.4.23

مهسا حسینی؛ سعید حمیدی؛ فتح الله محقق؛ ملیحه رستم پور؛ علی محمدی؛ زهرا غلامی