بررسی و اندازه‌گیری دز پرتوهای نوترون ثانویه در پرتودرمانی با اشعۀ ایکس پرانرژی در بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 دانشگاه علوم پزشکی اراک

3 سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/3.1.39

چکیده

امروزه رادیوتراپی با شتاب‌دهنده‌های خطی پزشکی پرانرژی، یکی از روش‌های درمان مؤثر غده‌های بدخیم به‌شمار می‌رود. در این دستگاه‌ها از برهم‌کنش‌های فوتون‌های پرانرژی (بزرگ‌تر از MeV7) با اجزای سر شتاب‌دهنده، تخت و حتی بدن بیمار، آلودگی فوتونوترونی تولید می‌شود. هدف از این مطالعه، اندازه‌گیری دز نوترون‌های تولیدشده در دستگاه شتاب‌دهندۀ پزشکی الکتا مدل Precise بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک با استفاده از شبیه‌سازی به‌کمک کد مونت کارلویی MCNPX و مقایسۀ این یافته‌ها با نتایج تجربی حاصل از دزیمترهای600TLD- و700TLD- می‌باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهد نسبت دز نوترون‌های حرارتی به دز فوتون‌های فرودی در TLDای که دقیقاً زیر گانتری و روی تخت قرار دارد (TLD شماره ۱) در محاسبات شبیه‌سازی ۰.۲٪ و در آزمایش تجربی ۰.۲۱٪ است، لذا اگر خطای بین نتایج تجربی و شبیه‌سازی محاسبه گردد، مشاهده می‌شود که خطایی در حدود ۴٪ بین نتایج تجربی و شبیه‌سازی وجود دارد، پس تطابق خوبی بین نتایج تجربی و شبیه‌سازی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and measurement of the secondary neutron dose in high energy X-ray radiotherapy at the Ayatollah Khansari hospital

نویسندگان [English]

  • Zahra gholami 1
  • Saeed hamidi 1
  • Fatollah mohaghegh 2
  • Yaser kasesaz 3
  • Mahsa hosseini 1
1
2
3
چکیده [English]

Medical linear accelerators (linacs) are used efficiently in radiation therapy for tumor treatments. In these devices interaction of high energy photons (greater than 7 MeV) with the target, flattening filters, collimators and even body and patients bed produce secondary particles such as neutrons(photo-neutron production). The purpose of this study is measuring the neutrons dose produced in medical linear accelerator Elekta Precise by using monte carlo code MCNPX simulation and comparing them with the experimental results of the TLD-600 and TLD-700 dosimeters The results show that for the TLDs located exactly below the gantry and on the bed (TLD 1), the thermal neutrons dose proportion to the dose of photons incident in simulation calculations is 0.2%, where the experimental value is 0.21% . The discrepancy between the experimental results and the calculation is around 4%, which shows a good agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear accelerator
  • MCNPX
  • Monet Carlo
  • Photoneutron
  • TLD detector
[1] P. Mayles, A. Nahum, J.C. Rosenwald. HANDBOOK OF RADIOTHERAPY PHYSICS, (2003),113-114 [2] F.A.Elmasrub\',A.M. El-Megrab, Monte Carlo Simulation and Experimental Evaluation of Photoneutrons Produced in ELEKTA Precise linear Accelerator, Eleventh Arab Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy. Khartoum Sudan,(2012),8-9 [3] E. Brunckhorst, Experimental investigations of the neutron contamination in high-energy photon fields at medical linear accelerators, Hamburg,(2009),19 [4] S. Agustín Martínez Ovalle, Neutron Dose Equivalent in Tissue Due to Linacs of Clinical Use,(2013),91 [7] H. Darestani, H.A. Nedaie, Kh. Mohammadi, M. Allahverdi, A. Shahvar, N. Shahgholi, Measurement of neutron dose component in central axis absorbed dose of 18MeV photon beam by TLD600 and TLD700 dosimeters, Basic & Clinical Cancer Research, (2011),22-29.