نویسنده = حسین خلفی
طراحی و ساخت یک سیستم جدید پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 5، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1-8

10.22052/4.2.1

محمدحسین چوپان دستجردی؛ حسین خلفی؛ یاسر کاسه ساز؛ جواد امامی؛ حسین قدس؛ ارسلان عزتی