ارزیابی اثربخشی دوره های حفاظت در برابر اشعه برگزار شده توسط مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز بر اساس مدل کرک پاتریک

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تابش، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 بخش مهندسی هسته‌ای، دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 آموزش کارکنان یکی از اولویت‌­های هر سازمانی است بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان، لازمه فرایند آموزش است هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه شرکت کنندگان مراکز پزشکی و صنعتی در آبان ماه سال 1399 بوده است. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف تحقیق کاربردی می‌باشد. بدین منظور تعداد 76 نفر از شرکت‌کنندگان در برنامه، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های مربوط به ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی برگزار شده و همچنین مؤلفه‌های مدل ارزشیابی کرک پاتریک جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون‌های t استفاده شده است. نتایج نشان­‌دهنده­‌ آن است که دوره‌های حفاظت در برابر اشعه برگزار شده توسط مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در دو سطح واکنش و یادگیری اثر بخش بوده است و همچنین این دوره‌ها توانسته‌اند رضایت کارکنان را فراهم سازند. در نهایت می‌توان گفت که شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی در مجموع، میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی را در سطح مطلوبی ارزیابی نموده‌اند و آموزش‌های مذکور موجب افزایش دانش و مهارت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of radiation protection courses held by the Radiation Research Center of Shiraz University based on the Kirk Patrick model

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Farajzadeh 1
 • Mohammad Amin Nazari Jahromi 1
 • Mohammad Hosein Sadeghi 2
 • Mehrnoosh Karimipoorfard 2
 • Sedigheh Sina 1 2
 • Bentolhoda Amanat 3
1 Radiation Research Center, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Nuclear Engineering, Faculty of Mechanics, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Department of Physics, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background : Staff training is one of the priorities of any organization. Therefore, reviewing and knowing the results and efficiency of staff training is a requirement of the training process. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of radiation protection training courses for medical and industrial centers It was November of 1399.
Method of research: The present study is descriptive-survey in terms of method and applied in terms of research purpose. For this purpose, 76 participants in the program have been studied. Data related to the evaluation of the effectiveness of the training course were held and also the components of the Kirk Patrick evaluation model were collected. Descriptive statistics and inferential statistics including t-tests were used to analyze the data.
Results: The results show that radiation protection courses held by the Radiation Research Center of Shiraz University have been effective in both levels of reaction and learning and also these courses have been able to provide employee satisfaction.
Conclusion: Finally, it can be said that the participants in the training courses in general, have evaluated the effectiveness of the training courses at a desirable level and the mentioned trainings have increased knowledge and skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • educational evaluation patterns
 • Kirk Patrick pattern
 • radiation protection course
 1. D. L. Kirkpatrick, J. D. Kirkpatrick, Evaluating Training Programs: The Four Levels (3rd ed.). San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2006.
 2. Z. Sarmad, A. Bazarghan Harandi, E. Hejazi, Research Methods in Behavioral Sciences. Advertisement publication, 1402. (In Persian)