بررسی عوامل مرتبط بامیزان پرتوگیری گروههای مختلف پرتوکارشاغل دربیمارستانهای دولتی اصفهان سال 1396

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

هرچنداستفاده از پرتوهای یونساز ،بخش پذیرفته شده ای از حرفه پزشکی جهت تشخیص ودرمان بیماریهاست اما علیرغم فواید آن ،از دیدگاه ایمنی منشاء خطرات بالقوه ای برای پرتوکاران می باشد.شناخت هرچه بیشترعوامل مرتبط با پرتوگیری می تواند گامی موثر درارتقاء ایمنی کارکنان و تقلیل میزان پرتوگیری باشد.این مطالعه با هدف فوق بصورت توصیفی-تحلیلی دربین گروههای مختلف پرتوکار(پزشکی هسته ای،رادیوتراپی ،رادیولوژی و سی تی اسکن ) انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید و نهایتا با نرم افزار موجود مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.نتایج بدست آمده دراین مطالعه نشان داد میانگین میزان دوز دریافتی پرتو در 6 دوره گذشته (001/0 P <) و 30 دوره گذشته (001/0 P <) بین گروههای مختلف کاری تفاوت معنا دار داشت.80% کارکنان در همه گروهها از فیلم بج در همه شیفتهای کاری استفاده میکردند.77.1% افراد مورد بررسی دوره های آموزشی ایمنی کار با پرتو را گذرانده بودند.و 60% پرتوکاران از وسایل حفاظت فردی استفاده میکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Factors Related to Exposure Dose of Different Radiographer Groups Working in Isfahan State Hospitals in 2017.

نویسندگان [English]

  • farhad forouharmajd
  • azam salehi-valashani
  • karim Ebrahimpour
چکیده [English]

Although using ionizing radiation is an accepted part of medical profession for patients’ treatment and diagnosis, and despite its benefits, from safety point of view, it can pose potential hazards for radiographers. More understanding of exposure can be an effective move towards safety enhancement of staff and reduction of exposure rate. Present study, aimed at the above mentioned goals, was conducted among different radiographer groups working in hospitals. 35 people from different radiographer groups have been studied, including the practitioners in nuclear medicine, radiotherapy, radiology, and CT scan units in 4 Isfahan state hospitals. Checklists and questionnaires were employed for data gathering; and finally the data were analyzed by SPSS software. Obtained results in this study showed that the average of exposure dose within the past 6 months and the past 30 periods among different working groups enjoyed significant difference, in such a way that average of exposure dose within the past 6 months and the past 30 periods in nuclear medicine group was more than the others. 80% of staff in all the groups use film badge during all shift works. 77.1% of studied person have passed training course regarding the safety in working with radiation and 60% of which used protective tools during the work

کلیدواژه‌ها [English]

  • radiography personnel
  • Exposure Dose
  • Radiation Dosimeter Badge
  • Milisivert
[1] O. Holmberg, J. Malone, M. Rehani, D. McLean R . Czarwinski. Current issues and actions in radiation protection of patients. Eur J Radiol. 76.1. (2010) 15-19. [2] JJ.Cuaron , AE. Hirsch , DC. Medich , JA. Hirsch , BS .Rosenstein .Introduction to Radiation Safety and Monitoring. J Am Coll Radio. 8.4. (2011) 259-64 . [4] MS. Linet, TL. Slovis, DL. Miller, R .Kleinerman, C .Lee, P .Rajaraman, et al. Cancer risks associated with external radiation from diagnostic imaging procedures. CA: CA Cancer J Clin. 62.2(2012)75-100. [5] R. Fazel, HM. Krumholz, Y. Wang, JS. Ross, J .Chen, HH. Ting, et al. Exposure to low-dose radiation from medical imaging procedures. N Engl J Med .361.9(2009) 849- 857. [6] G .Bartal, E .Vano, G. Paulo, D. Miller. Management of patient and staff radiation dose in interventional radiology: current concepts. Cardiovasc Intervent Radiol. 73.2(2014) 289-298. [7] JW. Yun, ES. cha, S. Ko, WJ. Lee. Work Practices and Radiation Exposure Among Male Radiologic Technologists Assisting Fluoroscopically Guided Interventional Procedures. Radiat Prot Dosimetry 176.4. (2017) 418-424. [8] A. Durán, SK. Hian, DL. Miller, JL. Heron, R .Padovani & E .Vano. A summary of recommendations for occupational radiation protection in interventional cardiolog. Catheterization and Cardiovascular Interventions 81.3(2013) 562-7. [9] PP. Dendy , B. Heaton. Physics for diagnostic radiology . USA: CRC Press, (2011). [10] SB. Dowd, ER. Tilson. Practical radiation protection and applied radiobiology 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders: WB Saunders,(1999). [11] SA. Rahimi , SH. Salar. Evaluation of standards in diagnostic radiology departments in hospitals of Mazandaran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 15.49.(2004)69-76 [12] F. Rasha. Abdellah , A. shaiman , M Ahmed. fouad, w .Amani. Adel-Halim:Assessment of Physicians’ Knowledge, Attitude and Practices of Radiation Safety at Suez Canal University Hospital, Egypt . OJRad. 5(2015)250-258. [13] NRPD «Basic Radiation Safety Standards» BRSS-1(2006). [14] G .Sackett. Radiation safety issues for radiologic technologies. Presentation. NewYork: Integrated Science Support, Radiology safety.( 2017). [16] A .Tamjidi. Evaluation of applying protective principles against different rays in radiological centers in bushehr province . Iranian South Med J 4.1(2001) 47-52. [18] Radiation Protection Guidance For Hospital Staff، Stanford Environmental Health & Safety ( 2017).